วิธีใช้ HP LaserJet Pro MFP M521 series

background image

LASERJET PRO MFP

คู่มือผู้ใช้

M521

2

background image
background image

HP LaserJet Pro MFP M521

คูมือผูใช

background image

ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

หามทําการผลิตซํ้า ดัดแปลงหรือแปลโดยไมไดรับ
อนุญาตอยางเป็นลายลักษณอักษร ยกเวนตามที่
อนุญาตภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์

ขอมูลที่ปรากฏในที่นี่อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา

การรับประกันเพียงอยางเดียวสําหรับผลิตภัณฑและ
บริการของ

HP ปรากฏอยูในรายละเอียดการรับ

ประกันที่แสดงไวอยางชัดแจงและมาพรอมกับ
ผลิตภัณฑและบริการ และไมมีขอความอื่นใดที่จะถูก
กลาวอางวาเป็นการรับประกันเพิ่มเติม

HP จะไมรับ

ผิดตอขอผิดพลาดทางดานเทคนิคหรือการแกไขหรือ
การละเวนเนื้อหาใด

Edition 1, 10/2014

หมายเลขชิ้นสวน

: A8P80-91093

การรับรองเครื่องหมายการคา

Adobe

®

, Acrobat

®

และ

PostScript

®

เป็น

เครื่องหมายการคาของ

Adobe Systems

Incorporated

Apple และโลโก Apple เป็นเครื่องหมายการคาของ

Apple Computer, Inc. ซึ่งลงทะเบียนในสหรัฐฯ
และประเทศ

/พืนทีอื่นๆ iPod เป็นเครื่องหมายการคา

ของ

Apple Computer, Inc. คุณสามารถคัดลอก

เครื่องหมาย

iPod ไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจาก

เจาของสิทธิ์หรือเมื่อเป็นการคัดลอกที่ถูกตองตาม
กฎหมายเทานั้น อยางขโมยเพลง

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการคาที่มีเจาของลิขสิทธิ์
และใชโดย

Hewlett-Packard Company ภายใต

ลิขสิทธิ์

Microsoft®, Windows®, Windows® XP และ

Windows Vista® เป็นเครื่องหมายการคาจด
ทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ

Microsoft

Corporation

UNIX

®

เป็นเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ

The

Open Group

background image

สารบัญ

1 แนะนําผลิตภัณฑ ...................................................................................................................... 1

การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ

............................................................................................................... 2

มุมมองเครื่องพิมพ

....................................................................................................................... 4

ดานหนาของผลิตภัณฑ

................................................................................................... 4

ดานหลังของผลิตภัณฑ

.................................................................................................... 5

พอรตอินเตอรเฟซ

......................................................................................................... 6

ตําแหนงของหมายเลขผลิตภัณฑและหมายเลขรุน

..................................................................... 7

แผงควบคุม

............................................................................................................................... 8

เคาโครงแผงควบคุม

...................................................................................................... 8

หนาจอหลักของแผงควบคุม

.............................................................................................. 9

ระบบวิธีใชที่แผงควบคุม

............................................................................................... 10

พิมพรายงานเครื่องพิมพ

............................................................................................................... 11

2 ถาดกระดาษ ......................................................................................................................... 13

ขนาดกระดาษที่ใชได

.................................................................................................................. 14

ประเภทกระดาษที่สนับสนุน

........................................................................................................... 16

ถาด

1 .................................................................................................................................... 17

ความจุของถาดและการวางแนวกระดาษ

............................................................................. 17

การใสกระดาษในถาด

1 ............................................................................................... 18

ถาด

2 และถาดเสริม 3 ................................................................................................................ 20

ความจุของถาดและการวางแนวกระดาษ

............................................................................. 20

ใสถาด

2 และถาดเสริม 3 .............................................................................................. 21

การใชตัวเลือกถาดกระดาษออก

...................................................................................................... 23

พิมพไปยังถาดกระดาษออกมาตรฐาน

................................................................................ 23

พิมพไปยังถาดรับกระดาษออกดานหลัง

.............................................................................. 23

3 ชิ้นสวน อุปกรณสิ้นเปลือง และอุปกรณเสริม ........................................................................................ 25

สั่งซื้อชิ้นสวน อุปกรณเสริม และอุปกรณสิ้นเปลือง

................................................................................. 26

นโยบายของ

HP เกี่ยวกับอุปกรณสิ้นเปลืองที่ไมใชของ HP ....................................................................... 27

เว็บไซตตอตานสินคาปลอมของ

HP ................................................................................................. 28

พิมพเมื่อตลับผงหมึกหมดอายุการใชงานที่ประมาณไว

............................................................................ 29

THWW

iii

background image

เปิดหรือปิดการตั้งคานอยมาก

......................................................................................... 29

ชิ้นสวนเพื่อใหลูกคาซอมแซมดวยตนเอง

............................................................................................ 30

อุปกรณเสริม

............................................................................................................................ 31

ตลับผงหมึก

............................................................................................................................. 32

ภาพตลับผงหมึก

......................................................................................................... 32

ขอมูลตลับผงหมึก

....................................................................................................... 33

รีไซเคิลตลับผงหมึก

...................................................................................... 33

การจัดเก็บตลับผงหมึก

................................................................................... 33

นโยบายของ

HP เกี่ยวกับตลับผงหมึกที่ไมใชของ HP ............................................... 33

เปลี่ยนผงตลับหมึก

...................................................................................................... 34

4 พิมพ ................................................................................................................................. 37

ไดรเวอรการพิมพที่สนับสนุน

(Windows) ........................................................................................ 38

HP Universal Print Driver (UPD) .................................................................................. 38

โหมดการติดตั้ง

UPD .................................................................................... 39

เปลี่ยนแปลงการตั้งคางานพิมพ

(Windows) ...................................................................................... 40

ลําดับความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงการตั้งคางานพิมพ

.......................................................... 40

การเปลี่ยนการตั้งคางานพิมพที่ตองการพิมพทั้งหมดจนกวาจะปิดโปรแกรมซอฟตแวร

........................ 40

การเปลี่ยนการตั้งคาเริ่มตนสําหรับงานพิมพทั้งหมด

................................................................ 41

การเปลี่ยนการกําหนดคาของเครื่อง

................................................................................... 41

เปลี่ยนแปลงการตั้งคางานพิมพ

(Mac OS X) ...................................................................................... 42

ลําดับความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงการตั้งคางานพิมพ

.......................................................... 42

การเปลี่ยนการตั้งคางานพิมพที่ตองการพิมพทั้งหมดจนกวาจะปิดโปรแกรมซอฟตแวร

........................ 42

การเปลี่ยนการตั้งคาเริ่มตนสําหรับงานพิมพทั้งหมด

................................................................ 42

การเปลี่ยนการกําหนดคาของเครื่อง

................................................................................... 43

งานพิมพ

(Windows) ................................................................................................................ 44

ใชช็อตคัทสําหรับการพิมพ

(Windows) ............................................................................. 44

สรางช็อตคัทสําหรับการพิมพ

(Windows) .......................................................................... 46

พิมพทั้งสองดานอัตโนมัติ

(Windows) .............................................................................. 49

พิมพบนทั้งสองดานดวยตนเอง

(Windows) ........................................................................ 51

พิมพหลายหนาในหนาเดียว

(Windows) ............................................................................ 55

เลือกการวางแนวหนากระดาษ

(Windows) ........................................................................ 57

เลือกประเภทกระดาษ

(Windows) ................................................................................... 59

พิมพหนาแรกหรือหนาสุดทายบนกระดาษชนิดอื่น

(Windows) ................................................. 62

กําหนดสเกลของเอกสารใหเหมาะกับขนาดกระดาษ

(Windows) ................................................ 65

จัดทําหนังสือเลมเล็ก

(Windows) .................................................................................... 67

เลือกขนาดกระดาษ

(Windows) ..................................................................................... 68

เลือกขนาดกระดาษที่กําหนดเอง

(Windows) ...................................................................... 68

พิมพลายนํ้า

(Windows) .............................................................................................. 69

ยกเลิกงานพิมพ

(Windows) .......................................................................................... 70

iv

THWW

background image

งานพิมพ

(Mac OS X) ............................................................................................................... 71

ใชคาลวงหนาสําหรับการพิมพ

(Mac OS X) ........................................................................ 71

สรางคาลวงหนาสําหรับการพิมพ

(Mac OS X) ..................................................................... 71

พิมพบนทั้งสองดานโดยอัตโนมัติ

(Mac OS X) ..................................................................... 72

พิมพบนทั้งสองดานดวยตนเอง

(Mac OS X) ....................................................................... 73

พิมพหลายหนาในหนาเดียว

(Mac OS X) ........................................................................... 73

เลือกการวางแนวหนากระดาษ

(Mac OS X) ........................................................................ 73

เลือกประเภทกระดาษ

(Mac OS X) .................................................................................. 74

การพิมพหนาปก

(Mac OS X) ....................................................................................... 74

กําหนดสเกลของเอกสารใหเหมาะกับขนาดกระดาษ

(Mac OS X) ............................................... 74

จัดทําหนังสือเลมเล็ก

(Mac OS X) ................................................................................... 74

เลือกขนาดกระดาษ

(Mac OS X) .................................................................................... 75

เลือกขนาดกระดาษที่กําหนดเอง

(Mac OS X) ..................................................................... 75

พิมพลายนํ้า

(Mac OS X) ............................................................................................. 75

ยกเลิกงานพิมพ

(Mac OS X) ......................................................................................... 76

สรางงานพิมพคุณภาพระดับเก็บถาวร

............................................................................................... 77

ใช

HP ePrint ........................................................................................................................... 78

ใช

AirPrint ............................................................................................................................. 79

ใชการพิมพที่เครื่องดวย

USB ........................................................................................................ 80

5 การทําสําเนา ......................................................................................................................... 81

ตั้งคาสําเนาเริ่มตนใหม

................................................................................................................ 82

เรียกคืนการตั้งคาเริ่มตนของสําเนา

.................................................................................................. 83

ทําสําเนาชุดเดียว

....................................................................................................................... 84

ทําสําเนาหลายชุด

....................................................................................................................... 85

ทําสําเนาตนฉบับหลายหนา

........................................................................................................... 86

ทําสําเนาบัตรประจําตัว

................................................................................................................ 87

เรียงงานการทําสําเนา

.................................................................................................................. 88

ทําสําเนาทั้งสองดาน

(การพิมพงานสองดาน) ....................................................................................... 89

ทําสําเนาบนกระดาษทั้งสองดานโดยอัตโนมัติ

....................................................................... 89

ทําสําเนาบนกระดาษทั้งสองดานดวยตนเอง

.......................................................................... 90

ยอหรือขยายขนาดสําเนา

.............................................................................................................. 91

ปรับใหคุณภาพสําเนาดีที่สุด

.......................................................................................................... 92

ปรับความจางและเขมของสําเนา

..................................................................................................... 93

ทําสําเนาในโหมดราง

.................................................................................................................. 94

ตั้งคาขนาดกระดาษสําหรับการทําสําเนาบนกระดาษพิเศษ

....................................................................... 95

6 การสแกน ............................................................................................................................ 97

สแกนโดยใชซอฟตแวร

HP Scan (Windows) ................................................................................... 98

สแกนโดยใชซอฟตแวร

HP Scan (Mac OS X) .................................................................................. 99

THWW

v

background image

สแกนไปยังแฟลชไดรฟ

USB ...................................................................................................... 100

การตั้งคาคุณสมบัติ สแกนไปยังโฟลเดอรเครือขาย และ สแกนไปยังอีเมล

.................................................... 101

กําหนดคาคุณสมบัติสแกนไปยังโฟลเดอรเครือขาย

............................................................... 101

กําหนดคาคุณสมบัติสแกนไปยังอีเมล

............................................................................... 101

สแกนไปที่โฟลเดอรเครือขาย

....................................................................................................... 102

สแกนไปยังอีเมล

...................................................................................................................... 103

สแกนโดยใชซอฟตแวรอื่น

.......................................................................................................... 104

สแกนจากโปรแกรมที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน

TWAIN (Windows) ........................................ 104

สแกนจากโปรแกรมที่ทํางานรวมกับมาตรฐาน

WIA (Windows) ............................................. 104

7 แฟกซ .............................................................................................................................. 105

ตั้งคาเครื่องพิมพสําหรับแฟกซ

..................................................................................................... 106

เชื่อมตอพอรตแฟกซกับสายโทรศัพท

............................................................................... 106

การเชื่อมตออุปกรณเพิ่มเติม

......................................................................................... 106

การตั้งคาแฟกซที่มีเครื่องตอบรับโทรศัพท

.......................................................... 107

ตั้งคาแฟกซกับโทรศัพทภายใน

....................................................................... 108

ตั้งคาสําหรับการใชงานแฟกซอยางเดียว

........................................................................... 108

กําหนดเวลา วันที่ และหัวแฟกซ

..................................................................................... 109

การใชแผงควบคุมในการตั้งเวลา วันที่ และหัวแฟกซ

.............................................. 109

ใช

HP Fax Setup Wizard เพื่อตั้งคาเวลา วันที่ และหัวแฟกซ (Windows) ................ 109

ใชสมุดโทรศัพท

...................................................................................................................... 110

การสรางและแกไขรายการโทรดวน

................................................................................ 110

การสรางและแกไขรายการโทรกลุม

................................................................................. 110

ลบรายการโทรดวน

.................................................................................................... 111

การลบหมายเลขการโทรกลุม

........................................................................................ 111

กําหนดการตั้งคาการสงแฟกซ

...................................................................................................... 112

ตั้งคาสัญลักษณพิเศษและตัวเลือกการโทร

.......................................................................... 112

ตั้งคารหัสนําหนาการหมุน

............................................................................. 112

ตั้งคาการตรวจจับสัญญาณโทรศัพท

................................................................................. 112

การหมุนหมายเลขแบบ

Tone หรือ Pulse ........................................................... 113

ตั้งคาตัวเลือกโทรซํ้าอัตโนมัติ

........................................................................................ 113

การตั้งคาความจาง

/เขมและความละเอียด ......................................................................... 114

การตั้งคาความจาง

/เขมเริ่มตน (ความคมชัด) ...................................................... 114

การตั้งคาความละเอียด

................................................................................. 114

การตั้งคารหัสคิดคาบริการ

........................................................................................... 115

กําหนดการตั้งคารับแฟกซ

.......................................................................................................... 117

การตั้งคาการสงตอแฟกซ

............................................................................................. 117

การตั้งคาโหมดการรับสาย

............................................................................................ 117

การล็อคหรือยกเลิกการล็อคหมายเลขแฟกซ

....................................................................... 118

การตั้งคาจํานวนเสียงกริ่งตอบรับ

.................................................................................... 118

vi

THWW

background image

ตั้งคาเสียงกริ่งเฉพาะ

.................................................................................................. 119

การใชการลดขนาดแฟกซที่ไดรับโดยอัตโนมัติ

.................................................................... 120

ตั้งคาการพิมพแฟกซซํ้า

.............................................................................................. 120

ตั้งคาความดังของเสียงแฟกซ

........................................................................................ 120

ตั้งคาความดังของเสียงแจงเตือน ความดังของสายโทรศัพท และความดังของเสียงกริ่ง

........ 121

ตั้งคาการประทับขอมูลบนแฟกซที่ไดรับ

........................................................................... 121

ตั้งคาคุณสมบัติรับสวนตัว

............................................................................................ 121

ตั้งคาการเรียกเอกสารจากแฟกซ

................................................................................................... 122

การใชแฟกซ

.......................................................................................................................... 123

โปรแกรมใชงานแฟกซที่รองรับ

..................................................................................... 123

การยกเลิกการสงแฟกซ

............................................................................................... 123

การยกเลิกแฟกซที่กําลังสง

............................................................................. 123

การยกเลิกการสงแฟกซที่ทําเก็บไว

................................................................... 124

การลบแฟกซออกจากหนวยความจํา

................................................................................ 124

ใชแฟกซดวยระบบ

DSL, PBX หรือ ISDN ........................................................................ 124

DSL ...................................................................................................... 124
PBX ...................................................................................................... 125
ISDN .................................................................................................... 125

ใชแฟกซในบริการ

VoIP ............................................................................................. 125

หนวยความจําของแฟกซจะเก็บขอมูลไวเมื่อไฟดับ

................................................................ 125

ปัญหาดานความปลอดภัยเมื่อเชื่อมตอเครือขายภายในเขากับสายโทรศัพทสาธารณะ

........................ 125

การสงแฟกซจากเครื่องสแกนแบบแทน

............................................................................ 126

แฟกซจากอุปกรณปอนกระดาษ

..................................................................................... 127

การใชการโทรดวนและหมายเลขการโทรกลุม

..................................................................... 127

สงแฟกซจากซอฟตแวร

(Windows) .............................................................................. 128

สงแฟกซโดยโทรจากโทรศัพทที่เชื่อมตอกับสายแฟกซ

........................................................... 129

สงแฟกซโดยมีการยืนยัน

............................................................................................. 129

กําหนดเวลาใหสงแฟกซภายหลัง

.................................................................................... 129

การสงแฟกซที่มีทั้งเอกสารอิเล็กทรอนิกสและกระดาษ

............................................................ 130

การใชรหัสเขาใช

, บัตรเครดิต หรือบัตรโทรศัพท ................................................................. 130

การสงแฟกซระหวางประเทศ

......................................................................... 130

พิมพแฟกซ

............................................................................................................. 131

การพิมพแฟกซซํ้า

...................................................................................... 132

การพิมพแฟกซที่ไดรับสองดานโดยอัตโนมัติ

....................................................... 133

พิมพแฟกซที่จัดเก็บไวเมื่อเปิดคุณสมบัติรับแฟกซสวนบุคคล

..................................... 133

การรับแฟกซเมื่อไดยินเสียงสัญญาณแฟกซเมื่อรับโทรศัพท

..................................................... 133

8 การจัดการและบํารุงรักษา ......................................................................................................... 135

ใช

HP Reconfiguration Utility เพื่อเปลี่ยนแปลงการเชื่อมตอเครื่องพิมพ (Windows) ................................. 136

การตั้งคา

HP Wireless Direct Printing ........................................................................................ 137

THWW

vii

background image

ใชแอปพลิเคชันบริการบนเว็บของ

HP ............................................................................................ 138

กําหนดคาเครือขาย

IP ............................................................................................................... 139

การปฏิเสธความรับผิดชอบการใชงานเครื่องพิมพรวมกัน

........................................................ 139

ดูหรือเปลี่ยนการตั้งคาเครือขาย

...................................................................................... 139

กําหนดคาพารามิเตอร

IPv4 TCP/IP ดวยตนเองจากแผงควบคุม .............................................. 139

การเปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพในเครือขาย

............................................................................... 140

การตั้งคาความเร็วในการเชื่อมตอและการพิมพสองดาน

......................................................... 141

HP Device Toolbox (Windows) ............................................................................................... 142
HP Utility สําหรับ Mac OS X .................................................................................................... 144

เปิด

HP Utility ........................................................................................................ 144

คุณสมบัติของ

HP Utility ............................................................................................ 144

ใชซอฟตแวร

HP Web Jetadmin ................................................................................................ 145

การตั้งคาการประหยัด

............................................................................................................... 146

พิมพดวย

EconoMode .............................................................................................. 146

ตั้งคาหนวงเวลาพักเครื่อง

............................................................................................. 146

ตั้งคาหนวงเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ

.................................................................................. 146

คุณสมบัติดานความปลอดภัยของเครื่องพิมพ

..................................................................................... 148

ล็อคเครื่องพิมพ

........................................................................................................ 148

ตั้งหรือเปลี่ยนรหัสผานเครื่องพิมพ

.................................................................................. 148

อัปเกรดเฟิรมแวร

.................................................................................................................... 149

อัปเกรดเฟิรมแวรดวยตัวเอง

......................................................................................... 149

ตั้งคาเครื่องพิมพใหอัปเกรดเฟิรมแวรโดยอัตโนมัติ

............................................................... 149

9 การแกไขปัญหา ................................................................................................................... 151

รายการตรวจสอบสําหรับการแกปัญหา

............................................................................................ 152

ขั้นตอนที่

1: โปรดตรวจสอบวาอุปกรณไดรับการตั้งคาอยางถูกตอง ........................................... 152

ขั้นตอนที่

2: ตรวจสอบการเชื่อมตอแบบใชสายหรือไรสาย ...................................................... 152

ขั้นตอนที่

3: ตรวจสอบขอความแสดงขอผิดพลาดที่แผงควบคุม ................................................ 153

ขั้นตอนที่

4: ตรวจสอบกระดาษ ..................................................................................... 153

ขั้นตอนที่

5: ตรวจสอบซอฟตแวร .................................................................................. 153

ขั้นตอนที่

6: ทดสอบฟังกชันการพิมพ .............................................................................. 153

ขั้นตอนที่

7: ทดสอบฟังกชันการทําสําเนา ......................................................................... 154

ขั้นตอนที่

8: ทดสอบฟังกชันแฟกซ ................................................................................. 154

ขั้นตอนที่

9: ตรวจสอบตลับผงหมึก ................................................................................. 154

ขั้นตอนที่

10: ลองสงงานพิมพจากคอมพิวเตอร .................................................................. 154

ขั้นตอนที่

11: ตรวจสอบวาเครื่องพิมพอยูในเครือขาย ........................................................... 154

นําคาที่ระบบตั้งไวจากโรงงานกลับมาใช

.......................................................................................... 155

ระบบวิธีใชที่แผงควบคุม

............................................................................................................ 156

ปอนกระดาษไมถูกตอง หรือกระดาษติด

.......................................................................................... 157

เครื่องพิมพไมดึงกระดาษ

............................................................................................ 157

viii

THWW

background image

เครื่องพิมพดึงกระดาษหลายแผน

.................................................................................... 157

อุปกรณปอนกระดาษมีกระดาษติด กระดาษเอียง หรือดึงกระดาษหลายแผน

.................................. 157

ปองกันกระดาษติดจากถาดกระดาษ

................................................................................ 158

แกปัญหากระดาษติด

................................................................................................................. 159

ตําแหนงที่กระดาษติด

................................................................................................. 159

การแกปัญหากระดาษติดในอุปกรณปอนกระดาษ

................................................................ 160

การแกปัญหากระดาษติดในบริเวณกระดาษออก

.................................................................. 162

แกปัญหากระดาษติดในถาด

1 ...................................................................................... 164

นํากระดาษที่ติดออกจากถาด

2 หรือถาดเสริม 3 .................................................................. 167

การแกปัญหากระดาษติดที่ฟิวเซอร

................................................................................. 171

การแกปัญหากระดาษติดในอุปกรณพิมพสองดาน

................................................................ 173

ปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ

........................................................................................................... 175

พิมพจากโปรแกรมซอฟตแวรอื่น

.................................................................................... 175

ตั้งคาประเภทกระดาษสําหรับงานพิมพ

............................................................................. 175

ตรวจสอบการตั้งคาประเภทกระดาษ

(Windows) ................................................. 175

ตรวจสอบการตั้งคาประเภทกระดาษ

(Mac OS X) ................................................ 176

ตรวจสอบสถานะตลับผงหมึก

........................................................................................ 176

พิมพหนาทําความสะอาด

............................................................................................. 176

ตรวจสอบตลับผงหมึกดวยตาเปลา

................................................................................... 177

ตรวจสอบกระดาษและสภาพแวดลอมในการพิมพ

................................................................ 177

ใชกระดาษที่มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดของ

HP ............................................... 177

ตรวจสอบสภาพแวดลอมของอุปกรณ

................................................................ 177

ตรวจสอบการตั้งคา

EconoMode .................................................................................. 177

ลองใชไดรเวอรการพิมพอื่น

......................................................................................... 178

ปรับปรุงคุณภาพสําเนา

.............................................................................................................. 180

ตรวจสอบสิ่งสกปรกและรอยเปื้อนที่กระจกของสแกนเนอร

...................................................... 180

ตรวจสอบการตั้งคากระดาษ

.......................................................................................... 181

ปรับขอความหรือรูปภาพใหดีที่สุด

.................................................................................. 181

การทําสําเนาแบบจรดขอบเต็ม

....................................................................................... 182

ทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษและแผนแยกกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษ

........................... 182

ปรับปรุงคุณภาพการสแกน

.......................................................................................................... 184

ตรวจสอบสิ่งสกปรกและรอยเปื้อนที่กระจกของสแกนเนอร

...................................................... 184

ทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษและแผนแยกกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษ

........................... 185

ปรับปรุงคุณภาพโทรสาร

............................................................................................................ 187

ตรวจสอบสิ่งสกปรกและรอยเปื้อนที่กระจกของสแกนเนอร

...................................................... 187

ตรวจสอบการตั้งคาความละเอียดในการสงแฟกซ

................................................................. 188

การตรวจสอบการตั้งคาการแกไขขอผิดพลาด

..................................................................... 189

สงไปยังเครื่องแฟกซเครื่องอื่น

....................................................................................... 189

ทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษและแผนแยกกระดาษของอุปกรณปอนกระดาษ

........................... 189

การตรวจสอบการตั้งคาแบบเหมาะกับขนาดกระดาษ

............................................................. 190

THWW

ix

background image

ตรวจสอบเครื่องแฟกซของผูสง

...................................................................................... 190

เครื่องพิมพไมพิมพงานหรือพิมพชา

............................................................................................... 191

เครื่องพิมพไมพิมพงาน

............................................................................................... 191

เครื่องพิมพพิมพงานชา

............................................................................................... 191

การแกปัญหาการพิมพที่เครื่องดวย

USB .......................................................................................... 192

เมนูแฟลชไดรฟ

USB จะไมเปิดเมื่อคุณเสียบแฟลชไดรฟ USB ................................................ 192

ไฟลไมพิมพจากแฟลชไดรฟ

USB .................................................................................. 192

ไฟลที่คุณตองการพิมพไมไดแสดงรายการในเมนูแฟลชไดรฟ

USB ........................................... 192

การแกไขปัญหาเกี่ยวกับแฟกซ

..................................................................................................... 193

รายการตรวจสอบสําหรับการแกปัญหาโทรสาร

.................................................................... 193

ทดสอบวินิจฉัยแฟกซ

................................................................................................. 194

รายงานการติดตามแฟกซ

............................................................................................ 195

การพิมพรายงานขอผิดพลาดของแฟกซ

............................................................................ 195

พิมพรายงานแฟกซทั้งหมด

............................................................................ 195

การพิมพรายงานแฟกซแตละงาน

.................................................................... 195

การตั้งคารายงานขอผิดพลาดของแฟกซ

............................................................. 196

การตั้งคาโหมดการแกไขขอผิดพลาดของแฟกซ

.................................................................. 196

การเปลี่ยนคาความเร็วในการสงแฟกซ

............................................................................. 196

แกปัญหาการสงแฟกซ

................................................................................................ 197

มีขอความแสดงขอผิดพลาดอยูบนแผงควบคุม

..................................................... 197

ขอความ การสื่อสารขัดของ ปรากฏขึ้น

............................................... 197

ไมมีสัญญาณหมุน

....................................................................... 198

ขอความ แฟกซไมวาง ปรากฏขึ้น

..................................................... 198

ขอความ ไมมีการรับแฟกซ ปรากฏขึ้น

............................................... 199

มีกระดาษติดในอุปกรณปอนกระดาษ

................................................. 199

ขอความ พื้นที่เก็บแฟกซเต็ม ปรากฏขึ้น

.............................................. 199

ขอผิดพลาดของสแกนเนอร

............................................................ 200

แผงควบคุมจะแสดงขอความ

Ready (พรอม) โดยไมทําการสงแฟกซ .......................... 200

แผงควบคุมแสดงขอความ

"กําลังจัดเก็บหนา 1" และคางอยูที่ขอความนั้นโดยไมมีความคืบ

หนา

...................................................................................................... 200

สามารถรับแฟกซได แตสงแฟกซไมได

............................................................. 201

เครื่องพิมพมีการปองกันดวยรหัสผาน

............................................................... 201

ไมสามารถใชฟังกชันแฟกซจากแผงควบคุม

........................................................ 201

ไมสามารถใชการโทรดวน

............................................................................ 201

ไมสามารถใชการโทรกลุม

............................................................................. 202

ไดรับขอความแสดงขอผิดพลาดจากผูใหบริการโทรศัพทที่บันทึกเอาไวในขณะที่กําลังจะสง
แฟกซ

.................................................................................................... 202

ไมสามารถสงแฟกซเมื่อโทรศัพทเชื่อตอกับเครื่องพิมพ

........................................... 203

แกปัญหาการรับแฟกซ

................................................................................................ 203

แฟกซไมมีการตอบสนอง

.............................................................................. 203

x

THWW

background image

แฟกซมีสายโทรศัพทเฉพาะ

............................................................ 203

เครื่องตอบรับโทรศัพทเชื่อมตอกับเครื่องพิมพ

....................................... 203

การตั้งคา โหมดรับสาย ถูกตั้งคาเป็น ดวยตนเอง

.................................... 204

มีขอความเสียงในสายแฟกซ

........................................................... 204

เครื่องพิมพเชื่อมตอกับบริการโทรศัพท

DSL ......................................... 205

เครื่องพิมพใชบริการแฟกซผาน

IP หรือ โทรศัพท VoIP ........................... 205

มีขอความแสดงขอผิดพลาดอยูบนแผงควบคุม

..................................................... 205

ขอความ ไมพบแฟกซ จะปรากฏขึ้น

.................................................. 205

ขอความ การสื่อสารขัดของ ปรากฏขึ้น

............................................... 206

ขอความ พื้นที่เก็บแฟกซเต็ม ปรากฏขึ้น

.............................................. 207

ขอความ แฟกซไมวาง ปรากฏขึ้น

..................................................... 207

สามารถรับแฟกซได แตพิมพไมได

.................................................................. 207

คุณสมบัติ รับสวนตัว เปิดอยู

........................................................... 207

ผูสงจะไดยินสัญญาณสายไมวาง

...................................................................... 207

หูโทรศัพทเชื่อมตออยูกับเครื่องพิมพ

.................................................. 207

มีการใชตัวแยกสัญญาณสายโทรศัพท

................................................. 208

ไมมีสัญญาณหมุน

...................................................................................... 208

ไมสามารถสงหรือรับแฟกซผานสาย

PBX ........................................................... 208

แกปัญหาแฟกซทั่วไป

................................................................................................. 208

สงแฟกซไดชา

.......................................................................................... 208

คุณภาพแฟกซไมดี

..................................................................................... 209

แฟกซถูกตัดหรือพิมพบนสองหนา

................................................................... 210

แกปัญหาการเชื่อมตอ

USB ......................................................................................................... 211

แกปัญหาเครือขายแบบใชสาย

...................................................................................................... 212

การเชื่อมตอไมดี

....................................................................................................... 212

เครื่องคอมพิวเตอรกําลังใช

IP แอดเดรสที่ไมถูกตองสําหรับเครื่องพิมพ ....................................... 212

เครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถสื่อสารกับเครื่องพิมพ

.............................................................. 213

เครื่องพิมพใชการตั้งคาลิงคและ

Duplex สําหรับเครือขายไมถูกตอง .......................................... 213

โปรแกรมซอฟตแวรใหมอาจทําใหเกิดปัญหาการใชงานรวมกัน

................................................ 213

คอมพิวเตอรหรือเวิรคสเตชั่นอาจตั้งคาไมถูกตอง

................................................................. 213

เครื่องพิมพถูกปิดใช หรือการตั้งคาเครือขายอื่นไมถูกตอง

....................................................... 213

การแกปัญหาเครือขายแบบไรสาย

................................................................................................. 214

รายการตรวจสอบการเชื่อมตอไรสาย

............................................................................... 214

เครื่องพิมพไมพิมพงานหลังจากสิ้นสุดการกําหนดคาไรสาย

..................................................... 215

เครื่องพิมพไมพิมพ และมีการติดตั้งไฟรวอลลอื่นบนคอมพิวเตอร

.............................................. 215

การเชื่อมตอไรสายไมทํางานหลังจากยายเราเตอรไรสายหรือเครื่องพิมพ

...................................... 215

ไมสามารถเชื่อมตอคอมพิวเตอรอื่นเขากับอุปกรณไรสาย

........................................................ 215

เครื่องพิมพไรสายสูญเสียการสื่อสารเมื่อเชื่อมตอกับ

VPN ....................................................... 215

เครือขายไมปรากฏในรายการเครือขายไรสาย

.................................................................... 216

เครือขายไรสายไมทํางาน

............................................................................................ 216

THWW

xi

background image

ทําการทดสอบการวินิจฉัยเครือขายไรสาย

......................................................................... 216

ลดคลื่นรบกวนบนเครือขายไรสาย

.................................................................................. 216

แกปัญหาซอฟตแวรเครื่องพิมพกับ

Windows .................................................................................. 217

ไมมีไดรเวอรการพิมพปรากฏอยูในโฟลเดอร

Printer ............................................................ 217

เกิดขอความแสดงขอผิดพลาดขึ้นระหวางการติดตั้งซอฟตแวร

.................................................. 217

เครื่องพิมพอยูในโหมดพรอม แตไมมีงานพิมพออกมา

........................................................... 217

แกปัญหาซอฟตแวรเครื่องพิมพกับ

Mac OS X ................................................................................. 219

ไดรเวอรการพิมพไมไดอยูในรายการ

Print & Fax (พิมพและโทรสาร) หรือ Print & Scan (พิมพและ

สแกน

) .................................................................................................................. 219

ชื่อเครื่องพิมพไมปรากฏในรายการเครื่องพิมพในรายการ

Print & Fax (พิมพและโทรสาร) หรือ Print &

Scan (พิมพและสแกน) ............................................................................................... 219
ไดรเวอรการพิมพไมไดตั้งคาเครื่องพิมพที่คุณเลือกไวในรายการ

Print & Fax (พิมพและโทรสาร) หรือ

Print & Scan (พิมพและสแกน) โดยอัตโนมัติ .................................................................... 219
งานพิมพไมไดถูกสงไปยังเครื่องพิมพที่ตองการ

................................................................... 220

เมื่อเชื่อมตอดวยสายเคเบิล

USB เครื่องพิมพจะไมปรากฏในรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร)

หรือ

Print & Scan (พิมพและสแกน) หลังจากเลือกไดรเวอร ................................................... 220

คุณใชไดรเวอรการพิมพทั่วไปเมื่อใชการเชื่อมตอ

USB .......................................................... 220

ลบซอฟตแวร

(Windows) ......................................................................................................... 221

ลบซอฟตแวร

(Mac OS X) ........................................................................................................ 222

การแกปัญหาการสแกนไปยังอีเมล

................................................................................................. 223

ไมสามารถเชื่อมตอกับเซิรฟเวอรอีเมล

............................................................................. 223

อีเมลลมเหลว

........................................................................................................... 223

ไมสามารถสแกนได

................................................................................................... 223

การแกปัญหาการสแกนไปยังโฟลเดอรเครือขาย

................................................................................. 224

การสแกนลมเหลว

..................................................................................................... 224

ดัชนี

................................................................................................................................... 225

xii

THWW