HP LaserJet Pro MFP M521 series - HP Device Toolbox (Windows)

background image

HP Device Toolbox (Windows)

Koristite HP Device Toolbox za Windows da biste proverili status uređaja, odnosno prikazali ili

promenili njegove postavke pomoću računara. Ova alatka otvara ugrađeni HP Web server za

proizvod.

NAPOMENA:

Ova alatka biće dostupna samo ukoliko ste obavili potpunu instalaciju uređaja. Od

toga kako je uređaj povezan zavisi hoće li sve funkcije biti dostupne.

1.

Kliknite na dugme Start (Započni), a zatim izaberite stavku Programs (Programi).

2.

Kliknite na grupu vašeg HP uređaja, a zatim kliknite na stavku HP Device Toolbox.

Kartica ili odeljak

Opis

Kartica Home (Glavni ekran)

Sadrži informacije o uređaju,
stanju i konfiguraciji.

Device Status (Status uređaja): Prikazuje status proizvoda i približni preostali vek
trajanja HP potrošnog materijala u procentima.

Status potrošnog materijala: Prikazuje procenat preostalog radnog veka
HP potrošnog materijala. Stvarni preostali radni vek potrošnog materijala može se
razlikovati. Razmislite o tome da pripremite zamenu za potrošni materijal kako biste
mogli da ga instalirate kada kvalitet štampe postane neprihvatljiv. Potrošni materijal
ne mora da se zameni osim ako kvalitet štampanja nije postao neprihvatljiv.

Konfiguracija uređaja: Prikazuje informacije koje se mogu pronaći na stranici
sa konfiguracijom proizvoda.

Pregled mreže: Prikazuje informacije koje se mogu naći na stranici sa mrežnim
podešavanjima.

Izveštaji: Omogućava štampanje stranice sa konfiguracijom i stranice sa stanjem
potrošnog materijala koje uređaj generiše.

Event Log(Evidencija događaja): Prikazuje listu svih događaja i grešaka u vezi sa
štampačem.

148

Poglavlje 8 Upravljanje i održavanje

SRWW

background image

Kartica ili odeljak

Opis

Kartica Sistem

Pruža mogućnost konfigurisanja
uređaja sa računara.

Informacije o uređaju: Sadrži osnovne informacije o uređaju i kompaniji.

Podešavanje papira: Omogućava izmene podrazumevanih postavki uređaja u
vezi sa papirom.

Print Quality (Kvalitet štampe): Omogućava izmene podrazumevanih postavki
uređaja u vezi sa kvalitetom štampe.

EcoSMART konzola: Omogućava izmenu podrazumevane vrednosti za broj
ulaska u režime

Sleep (Mirovanje)

i

Automatsko isključivanje

. Možete da promenite

događaje koji vraćaju proizvod u aktivno stanje.

Paper Types (Vrste papira): Omogućava podešavanje režima štampanja u skladu
sa vrstama papira koje uređaj podržava.

System Setup (Sistemska podešavanja): Omogućava menjanje podrazumevanih
sistemskih postavki uređaja.

Service (Servisiranje): Izvodi proceduru čišćenja uređaja.

Save and Restore (Čuvanje i vraćanje): Sačuvajte trenutne postavke uređaja u
datoteku na računaru. Pomoću ove datoteke moći ćete da učitate iste postavke na
drugi uređaj ili da kasnije vratite ove postavke na uređaj.

Administracija: Omogućava postavljanje ili menjanje lozinke za uređaj.
Omogućava ili onemogućava slike proizvoda.

NAPOMENA:

Karticu Sistem možete zaštititi lozinkom. Ukoliko je štampač umrežen,

uvek se posavetujte sa administratorom pre nego što promenite podešavanja na ovoj
kartici.

Kartica Štampanje

Omogućava menjanje
podrazumevanih podešavanja
štampanja sa računara.

Štampanje: Promenite podrazumevane postavke za štampanje, kao što su broj
kopija ili položaj papira. Iste opcije dostupne su na kontrolnoj tabli uređaja.

PCL5c: Pregledajte i promenite podešavanja za PCL5c.

PostScript: Isključivanje ili uključivanje funkcije Print PS Errors.

Kartica Faks

Opcije primanja: Omogućava konfigurisanje načina rada uređaja sa dolaznim
faksovima.

Telefonski imenik: Omogućava dodavanje, uređivanje ili brisanje stavki imenika
faksa.

Lista faksova za blokiranje: Omogućava podešavanje brojeva faksa kojima je
zabranjeno slanje faksa na uređaj.

Evidencija aktivnosti faksa: Omogućava pregled najnovijih aktivnosti uređaja.

SRWW

HP Device Toolbox (Windows)

149

background image

Kartica ili odeljak

Opis

Kartica Skeniranje

Omogućava konfigurisanje funkcija

Skeniranje u mrežnu fasciklu

i

Skeniranje u e-poštu

.

Podešavanje mrežne fascikle: Omogućava konfigurisanje mrežnih fascikli u
koje uređaj može da sačuva skeniranu datoteku.

Podešavanje skeniranja u e-poštu: Omogućava započinjanje procesa
podešavanja funkcije

Skeniranje u e-poštu

.

Odlazni profili e-pošte: Omogućava podešavanje e-adrese koja će biti
prikazana kao adresa „pošiljaoca“ za sve e-poruke koje su poslate sa uređaja.
Konfiguriše informacije SMTP servera.

E-adresar: Omogućava dodavanje ili brisanje stavki imenika e-pošte.

Opcije e-pošte: Omogućava konfigurisanje podrazumevanog reda s naslovom i
teksta tela poruke. Omogućava konfigurisanje podrazumevanih postavki skeniranja
za e-poštu.

Kartica Umrežavanje

Omogućava menjanje mrežnih
postavki sa računara.

Administratori mreže mogu koristiti ovu karticu za kontrolu mrežnih podešavanja za
proizvod kada je on povezan sa mrežom zasnovanom na IP adresi. Takođe, omogućava
administratoru mreže da podesi funkcionalnost direktnog štampanja preko bežične
mreže. Ova kartica se ne pojavljuje ako je uređaj direktno povezan na računar.

Kartica HP mrežne usluge

Pomoću ove kartice podesite i koristite različite mrežne alatke za uređaj.

150

Poglavlje 8 Upravljanje i održavanje

SRWW