Pomocník služby HP LaserJet Pro MFP M521 series

background image

LASERJET PRO MFP

Používateľská príručka

M521

2

background image
background image

HP LaserJet Pro MFP M521

Používateľská príručka

background image

Autorské práva a licencia

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Kopírovanie, upravovanie alebo preklad

bez predchádzajúceho písomného súhlasu

sú zakázané s výnimkou podmienok, ktoré

povoľujú zákony o autorských právach.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa

môžu meniť bez upozornenia.

V záruke dodanej spolu s týmito produktmi

a službami sú uvedené výlučne záruky

týkajúce sa produktov a služieb spoločnosti

HP. Žiadne informácie v tomto dokumente

by sa nemali chápať ako dodatočná

záruka. Spoločnosť HP nebude zodpovedná

za technické ani textové chyby, ani

vynechané časti v tomto dokumente.

Edition 1, 10/2014

Číslo publikácie: A8P80-91089

Obchodné známky príslušných

spoločností

Adobe

®

, Acrobat

®

a PostScript

®

obchodné známky spoločnosti Adobe

Systems Incorporated.

Apple a logo Apple sú ochranné známky

spoločnosti Apple Computer, Inc.,

registrované v USA a ďalších krajinách/

regiónoch. iPod je ochranná známka

spoločnosti Apple Computer, Inc. Známka

iPod je určená na kopírovanie len

s príslušným zákonným oprávnením alebo

oprávnením vlastníka práv. Nekradnite

hudbu.

Bluetooth je obchodná známka, ktorú vlastní

jej majiteľ a spoločnosť Hewlett-Packard ju

používa na základe licencie.

Microsoft®, Windows®, Windows XP®

a Windows Vista® sú registrované

ochranné známky spoločnosti Microsoft

Corporation v USA.

UNIX

®

je registrovaná obchodná známka

skupiny The Open Group.

background image

Obsah

1 Predstavenie produktu ..................................................................................................... 1

Porovnanie produktov ............................................................................................................... 2
Zobrazenia produktu ................................................................................................................ 4

Pohľad na produkt spredu .......................................................................................... 4
Pohľad na produkt zozadu ......................................................................................... 5
Porty rozhraní ........................................................................................................... 6
Umiestnenie sériového čísla a čísla modelu .................................................................. 7

Ovládací panel ........................................................................................................................ 8

Rozvrhnutie ovládacieho panela ................................................................................. 8
Domovská obrazovka ovládacieho panela ................................................................... 9
Systém pomocníka na ovládacom paneli ................................................................... 10

Správy tlačových produktov ..................................................................................................... 11

2 Zásobníky papiera ......................................................................................................... 13

Podporované veľkosti papiera ................................................................................................. 14
Podporované typy papiera ...................................................................................................... 16
Zásobník č. 1 ........................................................................................................................ 17

Kapacita zásobníka a orientácia papiera .................................................................. 17
Napĺňanie zásobníka 1 ........................................................................................... 18

Zásobník č. 2 a voliteľný zásobník č. 3 .................................................................................... 20

Kapacita zásobníka a orientácia papiera .................................................................. 20
Plnenie zásobníka 2 a voliteľného zásobníka 3 .......................................................... 21

Používanie výstupných zásobníkov ........................................................................................... 23

Tlač do štandardnej výstupnej priehradky .................................................................. 23
Tlač do zadného výstupného zásobníka ..................................................................... 23

3 Súčasti, spotrebný materiál a príslušenstvo .................................................................... 25

Objednávanie náhradných dielov, príslušenstva a spotrebného materiálu ..................................... 26
Politika spoločnosti HP ohľadom spotrebného materiálu od iných výrobcov ................................... 27
Webová lokalita HP zameraná na boj proti falzifikátom ............................................................. 28
Tlač po dosiahnutí odhadovaného konca životnosti tonerovej kazety ............................................ 29

SKWW

iii

background image

Zapnutie alebo vypnutie nastavení pri dosiahnutí veľmi nízkej úrovne (Very Low Setting) . 29

Diely vymeniteľné zákazníkom ................................................................................................ 31
Príslušenstvo .......................................................................................................................... 33
Kazeta s tonerom ................................................................................................................... 34

Pohľad na tonerovú kazetu ...................................................................................... 34
Informácie o tonerovej kazete ................................................................................... 35

Recyklácia tonerovej kazety ...................................................................... 35
Skladovanie kaziet s tonerom .................................................................... 35
Stratégia spoločnosti HP vo vzťahu ku kazetám s tonerom od iných výrobcov .. 35

Výmena kazety s tonerom ........................................................................................ 36

4 Tlač ................................................................................................................................ 39

Podporované ovládače tlače (Windows) ................................................................................... 40

Univerzálny ovládač tlačiarne (UPD) HP ..................................................................... 40

Režimy inštalácie UPD .............................................................................. 41

Zmena nastavení tlačovej úlohy (Windows) ............................................................................... 42

Priorita na zmenu nastavení tlačovej úlohy ................................................................. 42
Zmena nastavení všetkých úloh tlače, kým sa nezatvorí program softvéru ....................... 42
Zmena predvolených nastavení všetkých tlačových úloh ............................................... 43
Zmena nastavení konfigurácie produktu ..................................................................... 43

Zmena nastavení tlačovej úlohy (Mac OS X) .............................................................................. 44

Priorita na zmenu nastavení tlačovej úlohy ................................................................. 44
Zmena nastavení všetkých úloh tlače, kým sa nezatvorí program softvéru ....................... 44
Zmena predvolených nastavení všetkých tlačových úloh ............................................... 45
Zmena nastavení konfigurácie produktu ..................................................................... 45

Tlačové úlohy (Windows) ........................................................................................................ 46

Používanie klávesovej skratky pre tlač (Windows) ....................................................... 46
Vytvorenie odkazov na tlač (Windows) ...................................................................... 48
Automatická tlač na obidve strany (Windows) ............................................................ 51
Manuálna tlač na obidve strany (Windows) ............................................................... 53
Tlač viacerých strán na jeden hárok (Windows) .......................................................... 57
Výber orientácie stránky (Windows) .......................................................................... 59
Výber typu papiera (Windows) ................................................................................. 61
Tlač prvej alebo poslednej strany na odlišný papier (Windows) .................................... 64
Prispôsobenie dokumentu na veľkosť stránky (Windows) .............................................. 67
Vytvorenie brožúry (Windows) .................................................................................. 69
Výber veľkosti papiera (Windows) ............................................................................ 70
Výber vlastnej veľkosti papiera (Windows) ................................................................. 70
Tlač vodotlače (Windows) ........................................................................................ 71
Zrušenie tlačovej úlohy (Windows) ............................................................................ 72

Tlačové úlohy (Mac OS X) ....................................................................................................... 73

iv

SKWW

background image

Použitie predvoľby pre tlač (Mac OS X) ..................................................................... 73
Vytvorenie predvoľby pre tlač (Mac OS X) ................................................................. 73
Automatická tlač na obidve strany (Mac OS X) ........................................................... 74
Manuálna tlač na obidve strany (Mac OS X) .............................................................. 75
Tlač viacerých strán na jeden hárok (Mac OS X) ......................................................... 75
Výber orientácie stránky (Mac OS X) ......................................................................... 75
Výber typu papiera (Mac OS X) ................................................................................ 76
Tlač titulnej strany (Mac OS X) .................................................................................. 76
Prispôsobenie dokumentu na veľkosť stránky (Max OS X) ............................................ 76
Vytvorenie brožúry (Mac OS X) ................................................................................ 76
Výber veľkosti papiera (Mac OS X) ........................................................................... 77
Výber vlastnej veľkosti papiera (Mac OS X) ............................................................... 77
Tlač vodotlače (Mac OS X) ....................................................................................... 77
Zrušenie tlačovej úlohy (Mac OS X) ........................................................................... 78

Vytvorenie kvalitných archívnych výtlačkov ................................................................................ 79
Používanie funkcie HP ePrint .................................................................................................... 80
Použitie súčasti AirPrint ........................................................................................................... 81
Použitie prístupovej tlače cez USB ............................................................................................ 82

5 Kopírovanie ................................................................................................................... 83

Nastavenie nových predvolených nastavení tlače ....................................................................... 84
Obnovenie predvolených nastavení kopírovania ........................................................................ 85
Vytvorenie jednej kópie .......................................................................................................... 86
Vytváranie viacerých kópií ...................................................................................................... 87
Kopírovanie viacstranového originálu ....................................................................................... 88
Kopírovanie identifikačných kariet ............................................................................................ 89
Skladanie kopírovacej úlohy .................................................................................................... 91
Kopírovanie na obe strany papiera (obojstranná tlač) ................................................................ 92

Automatické kopírovanie na obidve strany ................................................................. 92
Manuálne kopírovanie na obidve strany .................................................................... 93

Zmenšenie alebo zväčšenie kópie ............................................................................................ 94
Optimalizácia kvality kopírovania ............................................................................................ 95
Upravte svetlosť alebo tmavosť kópií ........................................................................................ 96
Kopírovanie v režime Koncept ................................................................................................. 97
Nastavenie veľkosti a typu papiera na kopírovanie na špeciálny papier ....................................... 98

6 Skenovanie .................................................................................................................... 99

Skenovanie pomocou softvéru HP Scan (Windows) .................................................................. 100
Skenovanie pomocou softvéru HP Scan (MAC OS X) ................................................................ 101
Skenovanie na pamäťovú jednotku USB .................................................................................. 102
Nastavenie funkcií skenovania do sieťového priečinka a skenovania na e-mail ............................ 103

SKWW

v

background image

Konfigurácia funkcie Skenovanie do sieťového priečinka ........................................... 103
Konfigurácia funkcie Skenovanie do e-mailu ............................................................. 103

Skenovanie do sieťového priečinka ........................................................................................ 105
Skenovanie do e-mailu .......................................................................................................... 106
Skenovanie s použitím iného softvéru ..................................................................................... 107

Skenovanie z programu kompatibilného s TWAIN (Windows) .................................... 107
Skenovanie z programu kompatibilného s WIA (Windows) ........................................ 107

7 Fax .............................................................................................................................. 109

Nastavenie zariadenia na používanie faxu ............................................................................. 110

Pripojte port faxu k telefónnej linke .......................................................................... 110
Pripojenie dodatočných zariadení ........................................................................... 110

Nastavenie faxu s telefónnym odkazovačom ............................................. 111
Nastavenie faxu s telefónom vnútornej telefónnej linky ................................ 112

Nastavenie pre samostatný fax ............................................................................... 113
Konfigurácia času, dátumu a hlavičky faxu .............................................................. 113

Na nastavenie času, dátumu a hlavičky faxu použite ovládací panel ............ 113
Čas, dátum a hlavičku faxu (Windows) nastavíte pomocou sprievodcu
nastavením faxu značky HP ..................................................................... 114

Používanie telefónneho zoznamu ........................................................................................... 115

Vytvorenie a úprava záznamov rýchlej voľby ........................................................... 115
Vytvorenie a úprava záznamov skupinovej voľby ...................................................... 115
Odstránenie záznamov rýchlych volieb ................................................................... 116
Odstránenie záznamov skupinovej voľby ................................................................. 116

Konfigurácia nastavení odoslania faxu ................................................................................... 117

Nastavenie špeciálnych symbolov a možností ........................................................... 117

Nastavenie predvoľby vytáčaného čísla .................................................... 117

Nastavenie zisťovania oznamovacieho tónu ............................................................ 118

Tónová voľba alebo pulzná voľba ........................................................... 118

Nastavenie možností automatického opätovného vytočenia ........................................ 118
Nastavenie svetlosti/tmavosti a rozlíšenia ................................................................ 119

Úprava svetlého/tmavého (kontrastu) nastavenia ........................................ 119
Úprava nastavení rozlíšenia .................................................................... 120

Nastavenie fakturačných kódov .............................................................................. 120

Konfigurácia nastavení prijímania faxu ................................................................................... 122

Nastavenie preposielania faxov .............................................................................. 122
Nastavenie režimu odpovedania ............................................................................ 122
Zablokovanie alebo odblokovanie faxových čísel ...................................................... 123
Nastavenie počtu zazvonení do odpovedania .......................................................... 123
Nastavenie osobitého zvonenia .............................................................................. 124
Používanie automatického zmenšovania pre prichádzajúce faxy ................................. 125

vi

SKWW

background image

Úprava nastavení opakovanej tlače faxov ................................................................ 126
Nastavenie hlasitosti zvukov faxu ............................................................................ 126

Nastavenie hlasitosti upozornenia, hlasitosti telefónnej linky a hlasitosti
zvonenia ............................................................................................... 126

Nastavenie označovania prijatých faxov ................................................................. 126
Nastavenie funkcie súkromného prijatia ................................................................... 127

Nastavenie vyvolania faxu .................................................................................................... 127
Používanie faxu ................................................................................................................... 128

Podporované faxové programy ............................................................................... 128
Zrušenie faxu ........................................................................................................ 128

Zrušenie aktuálneho faxu ........................................................................ 128
Zrušenie čakajúcej faxovej úlohy .............................................................. 129

Odstránenie faxov z pamäte .................................................................................. 129
Používanie faxu v systéme DSL, PBX alebo ISDN ....................................................... 129

DSL ...................................................................................................... 130
PBX ...................................................................................................... 130
ISDN .................................................................................................... 130

Používanie faxu na službe VoIP .............................................................................. 130
Uchovanie obsahu pamäte faxu v prípade výpadku napájania ................................... 131
Bezpečnostné otázky pri pripájaní interných sietí k verejným telefónnym linkám ............ 131
Fax z plochého skenera ......................................................................................... 131
Faxovanie pomocou podávača dokumentov ............................................................. 132
Používanie záznamov rýchlych volieb a skupinových volieb ....................................... 133
Odoslanie faxu zo softvéru (Windows) .................................................................... 133
Odoslanie faxu vytáčaním z telefónu pripojeného k faxovej linke ................................ 134
Odoslanie faxu s potvrdením .................................................................................. 135
Naplánovanie oneskoreného odoslania faxu ............................................................ 135
Odosielanie faxu, ktorý je kombináciou elektronického a papierového dokumentu ........ 136
Používanie prístupových kódov, kreditných kariet alebo volacích kariet ........................ 136

Medzinárodné odosielanie faxov ............................................................. 136

Tlačiť fax ............................................................................................................. 137

Opätovné vytlačenie faxu ........................................................................ 138
Automatická tlač prijatých faxov na obidve strany papiera .......................... 139
Vytlačenie uloženého faxu, keď je zapnutá funkcia súkromného prijatia ....... 139

Prijímanie faxov, keď je počuť faxové tóny na telefónnej linke ................................... 139

8 Správa a údržba .......................................................................................................... 141

Zmena pripojenia zariadenia (Windows) pomocou programu HP Reconfiguration Utility .............. 142
Nastavenie priamej bezdrôtovej tlače HP ................................................................................ 143
Použitie aplikácií webových služieb HP ................................................................................... 144
Konfigurácia nastavení siete IP .............................................................................................. 145

SKWW

vii

background image

Ustanovenie o zdieľaní tlačiarní ............................................................................. 145
Zobrazenie alebo zmena nastavení siete ................................................................. 145
Ručné nastavenie parametrov protokolu IPv4 TCP/IP pomocou ovládacieho panela ...... 145
Premenovanie produktu v sieti ................................................................................. 146
Nastavenia rýchlosti pripojenia a duplexnej prevádzky ............................................. 147

HP Device Toolbox (Windows) .............................................................................................. 148
Aplikácia HP Utility pre systém Mac OS X ............................................................................... 151

Otvorenie aplikácie HP Utility ................................................................................. 151
Funkcie aplikácie HP Utility .................................................................................... 151

Používanie softvéru HP Web Jetadmin .................................................................................... 152
Úsporné nastavenia .............................................................................................................. 153

Tlač v režime EconoMode ...................................................................................... 153
Nastavenie oneskorenia režimu spánku ................................................................... 153
Nastavenie oneskorenia automatického vypnutia ...................................................... 154

Funkcie zabezpečenia produktu ............................................................................................. 155

Uzamknutie produktu ............................................................................................. 155
Nastavenie alebo zmena hesla produktu .................................................................. 155

Aktualizácia firmvéru ............................................................................................................ 156

Manuálna aktualizácia firmvéru .............................................................................. 156
Nastavenie zariadenia na automatickú aktualizáciu firmvéru ...................................... 156

9 Riešenie problémov ...................................................................................................... 157

Kontrolný zoznam riešenia problémov .................................................................................... 158

1. krok: Skontrolujte, či je produkt správne nastavený ................................................ 158
2. krok: Skontrolujte káblové alebo bezdrôtové pripojenie ......................................... 158
3. krok: Skontrolujte, či sa na ovládacom paneli nezobrazuje chybové hlásenie ........... 159
4. krok: Skontrolujte papier .................................................................................... 159
5. krok: Skontrolujte softvér .................................................................................... 159
6. krok: Test funkcie tlače ....................................................................................... 159
7. krok: Test funkcie kopírovania ............................................................................. 160
8. krok: Test funkcie faxu ....................................................................................... 160
9. krok: Skontrolujte tonerovú kazetu ....................................................................... 160
10. krok: Tlačovú úlohu skúste odoslať z počítača ..................................................... 160
11. krok: Skontrolujte, či je produkt pripojený k sieti. ................................................ 160

Obnovenie predvolených hodnôt nastavenia ........................................................................... 161
Systém pomocníka na ovládacom paneli ................................................................................ 162
Papier sa podáva nesprávne alebo sa zasekáva ...................................................................... 163

Zariadenie nepreberá papier ................................................................................. 163
Zariadenie prevezme niekoľko hárkov papiera súčasne ............................................. 163
V podávači dokumentov dochádza k zaseknutiu média, jeho nesprávnemu posunutiu
(zošikmeniu) alebo podávač dokumentov odoberá viacero hárkov papiera .................. 164

viii

SKWW

background image

Predchádzanie zaseknutiam papiera pri podávaní zo zásobníkov papiera .................. 164

Odstránenie zaseknutí .......................................................................................................... 165

Miesta zaseknutia média ....................................................................................... 165
Odstránenie zaseknutých médií z podávača dokumentov ........................................... 167
Odstránenie zaseknutého papiera vo výstupnej oblasti .............................................. 169
Odstránenie zaseknutí zo zásobníka 1 .................................................................... 171
Odstránenie zaseknutého papiera v zásobníku 2 alebo voliteľnom zásobníku 3 ........... 174
Odstráňte zaseknutý papier v natavovacej jednotke .................................................. 178
Odstraňovanie zaseknutých médií z duplexnej jednotky ............................................. 180

Zlepšenie kvality tlače ........................................................................................................... 182

Tlač z iného softvérového programu ........................................................................ 182
Konfigurácia nastavenia typu papiera pre tlačovú úlohu ............................................ 182

Kontrola nastavenia typu papiera (Windows) ............................................ 182
Kontrola nastavenia typu papiera (Mac OS X) ........................................... 183

Kontrola stavu tonerovej kazety .............................................................................. 183
Tlač čistiacej strany ............................................................................................... 183
Vizuálna kontrola tonerovej kazety .......................................................................... 184
Kontrola papiera a prostredia tlače ......................................................................... 184

Používanie papiera, ktorý zodpovedá technickým údajom od spoločnosti HP 184
Kontrola prostredia produktu ................................................................... 184

Kontrola nastavení režimu EconoMode .................................................................... 185
Vyskúšanie iného ovládača tlače ............................................................................ 185

Zlepšenie kvality kopírovania ................................................................................................ 187

Skontrolujte, či na skle skenera nie sú nečistoty a šmuhy ............................................ 187
Kontrola nastavení papiera .................................................................................... 188
Optimalizácia pre text alebo obrázky ..................................................................... 188
Kopírovanie od okraja po okraj .............................................................................. 189
Čistenie podávacích valčekov a separačnej vložky v podávači dokumentov ................. 189

Zlepšenie kvality skenovania ................................................................................................. 191

Skontrolujte, či na skle skenera nie sú nečistoty a šmuhy ............................................ 191
Čistenie podávacích valčekov a separačnej vložky v podávači dokumentov ................. 192

Zlepšenie kvality faxovania ................................................................................................... 194

Skontrolujte, či na skle skenera nie sú nečistoty a šmuhy ............................................ 194
Kontrola nastavenia rozlíšenia pri odosielaní faxov ................................................... 195
Kontrola nastavenia opravy chýb ............................................................................ 196
Odoslanie faxu na iný fax ...................................................................................... 196
Čistenie podávacích valčekov a separačnej vložky v podávači dokumentov ................. 196
Kontrola nastavenia prispôsobenia média veľkosti stránky ......................................... 197
Kontrola faxu odosielateľa ..................................................................................... 197

Zariadenie netlačí alebo tlačí pomaly ..................................................................................... 198

Zariadenie netlačí ................................................................................................. 198

SKWW

ix

background image

Zariadenie tlačí pomaly ......................................................................................... 199

Riešenie problémov prístupovej tlače prostredníctvom rozhrania USB ......................................... 200

Ponuka jednotky USB typu flash sa po vložení jednotky USB typu flash neotvorí ............ 200
Súbor sa nevytlačí z jednotky USB typu flash ............................................................ 200
Súbor, ktorý chcete tlačiť, nie je uvedený v ponuke jednotky USB flash ........................ 201

Riešenie problémov s faxom .................................................................................................. 202

Zoznam na riešenie problémov s faxom ................................................................... 202
Diagnostický test faxu ............................................................................................ 204
Správa sledovania faxu ......................................................................................... 205
Tlač správy s chybami faxu .................................................................................... 205

Tlač všetkých faxových správ ................................................................... 205
Tlač jednotlivých faxových správ .............................................................. 206
Nastavenie správy o chybe faxu .............................................................. 206

Nastavenie režimu korekcie chyby faxu ................................................................... 206
Zmena rýchlosti faxu ............................................................................................. 207
Riešenie problémov s odosielaním faxov .................................................................. 207

Na ovládacom paneli sa zobrazí chybové hlásenie ................................... 207

Zobrazí sa správa Communication Error (Chyba komunikácie). .... 207
No dial tone (Žiaden tón zvonenia) ........................................... 208
Zobrazí sa správa Fax is busy (Fax je zaneprázdnený). ............... 209
Zobrazí sa správa No fax answer (Fax neodpovedá). ................. 209
Zaseknutie papiera v podávači dokumentov ............................... 210
Zobrazí sa správa Fax storage is full (Pamäť faxu je plná). ........... 210
Chyba skenera ....................................................................... 210

Ovládací panel zobrazuje správu Pripravené bez pokusu o odoslanie faxu. .. 211
Ovládací panel zobrazuje správu „Ukladá sa strana 1“ a nedostane sa za
túto správu ............................................................................................ 211
Faxy je možné prijať, ale nie odoslať ....................................................... 211
Produkt je chránený heslom ..................................................................... 212
Z ovládacieho panelu nie je možné používať funkcie faxu .......................... 212
Aktivácia používania rýchlych volieb ........................................................ 212
Nie je možné používať skupinové voľby ................................................... 212
Prijatie zaznamenaného chybového hlásenia od telefonickej spoločnosti pri
pokuse o odoslanie faxu ......................................................................... 213
Nie je možné odoslať fax, keď je telefón pripojený k zariadeniu ................ 213

Riešenie problémov s prijímaním faxov .................................................................... 213

Fax nereaguje ....................................................................................... 214

Fax má vyhradenú telefonickú linku ........................................... 214
K zariadeniu je pripojený odkazovač ........................................ 214
Nastavenie je Answer Mode (Režim odpovede) nakonfigurované
na nastavenie Manual (Manuálne) ............................................ 215

x

SKWW

background image

Na faxovej linke je dostupná hlasová pošta ............................... 215
Zariadenie je pripojené k telefónnej službe DSL .......................... 216
Zariadenie využíva telefonickú službu fax cez IP alebo VoIP ......... 216

Na ovládacom paneli sa zobrazí chybové hlásenie ................................... 216

Zobrazí sa hlásenie No fax detected. (Nebol rozpoznaný fax.) .... 216
Zobrazí sa správa Communication Error (Chyba komunikácie). .... 217
Zobrazí sa správa Fax storage is full (Pamäť faxu je plná). ........... 218
Zobrazí sa správa Fax is busy (Fax je zaneprázdnený). ............... 218

Fax sa prijme, ale nevytlačí sa ................................................................. 218

Funkcia Private Receive (Súkromné prijatie) je zapnutá ................ 218

Odosielateľ prijme signál obsadenej linky ................................................. 218

Slúchadlo telefónu je pripojené k zariadeniu .............................. 218
Používa sa rozdeľovač telefónnej linky ...................................... 219

Žiaden tón zvonenia ............................................................................... 219
Nie je možné odosielať ani prijímať faxy na linke PBX ............................... 219

Riešenie všeobecných problémov s faxovaním .......................................................... 219

Faxy sa odosielajú pomaly ...................................................................... 219
Kvalita faxu je nízka ............................................................................... 220
Fax je odrezaný alebo sa vytlačí na dve stránky ........................................ 221

Riešenie problémov s pripojením USB ..................................................................................... 222
Riešenie problémov s káblovou sieťou .................................................................................... 223

Nekvalitné fyzické pripojenie ................................................................................. 223
Počítač používa nesprávnu IP adresu zariadenia ....................................................... 223
Počítač nie je schopný komunikácie so zariadením ................................................... 224
Zariadenie používa nesprávne nastavenia spojenia a duxplexnej prevádzky v rámci
siete .................................................................................................................... 224
Nové softvérové aplikácie môžu spôsobovať problémy s kompatibilitou ....................... 224
Váš počítač alebo pracovná stanica môže byť nastavený nesprávne ........................... 224
Zariadenie je vypnuté alebo iné sieťové nastavenia sú nesprávne ............................... 224

Riešenie problémov s bezdrôtovou sieťou ................................................................................ 225

Kontrolný zoznam bezdrôtového pripojenia ............................................................. 225
Zariadenie netlačí po dokončení konfigurácie bezdrôtového pripojenia ...................... 226
Zariadenie netlačí a v počítači je nainštalovaný firewall od externej spoločnosti ........... 226
Bezdrôtové pripojenie po premiestnení bezdrôtového smerovača alebo samotného
zariadenia nefunguje ............................................................................................ 226
K bezdrôtovému zariadeniu nie je možné pripojiť ďalšie počítače .............................. 226
Zariadenie s bezdrôtovým pripojením stráca spojenie pri pripojení k VPN ................... 227
Sieť sa nezobrazuje v zozname bezdrôtových sietí ................................................... 227
Bezdrôtová sieť nefunguje ...................................................................................... 227
Diagnostický test bezdrôtovej siete .......................................................................... 228
Zníženie rušenia v rámci bezdrôtovej siete ............................................................... 228

SKWW

xi

background image

Riešenie problémov so softvérom produktu v systéme Windows ................................................. 229

Ovládač tlačiarne pre produkt sa v priečinku Tlačiareň nenachádza ........................... 229
Počas inštalácie softvéru sa zobrazilo chybové hlásenie ............................................. 229
Produkt je v pohotovostnom stave, ale netlačí ........................................................... 229

Riešenie problémov so softvérom produktu v systéme Mac OS X ................................................ 231

Ovládač tlačiarne nie je uvedený v zozname Print & Fax (Tlač a faxovanie) alebo Print
& Scan (Tlač a skenovanie). ................................................................................... 231
Názov produktu sa neobjavuje v zozname zariadení v zozname Print & Fax (Tlač
a faxovanie) alebo Print & Scan (Tlač a skenovanie) .................................................. 231
Ovládač tlačiarne automaticky nenastaví vami zvolený produkt v zozname Print & Fax
(Tlač a faxovanie) alebo Print & Scan (Tlač a skenovanie). ......................................... 232
Tlačová úloha sa neodoslala do požadovaného zariadenia ....................................... 232
Pri pripojení pomocou kábla USB sa produkt po zvolení ovládača neobjaví v zozname
Print & Fax (Tlač a faxovanie) alebo Print & Scan (Tlač a skenovanie). ......................... 232
Ak používate univerzálny ovládač tlačiarne pri pripojení prostredníctvom rozhrania
USB ..................................................................................................................... 233

Odstránenie softvéru (Windows) ............................................................................................ 234
Odstránenie softvéru (Mac OS X) ........................................................................................... 235
Riešenie problémov so skenovaním na e-mail ........................................................................... 236

Nemožno sa pripojiť na e-mailový server. ................................................................ 236
Neúspešné odoslanie e-mailu ................................................................................. 236
Nedá sa skenovať ................................................................................................. 236

Riešenie problémov so skenovaním do sieťového priečinka ....................................................... 237

Skenovanie bolo neúspešné ................................................................................... 237

Register ............................................................................................................................ 239

xii

SKWW