HP LaserJet Pro MFP M521 series Көмектесіңдер

background image

LASERJET PRO MFP

Пайдаланушы нұсқаулығы

M521

2

background image
background image

HP LaserJet Pro MFP M521

Пайдаланушы нұсқаулығы

background image

Авторлық құқық жəне лицензия

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Авторлық құқық жөніндегі заңдарға
сəйкес жағдайлардан басқа кезде

, алдын

ала жазбаша түрде алынған рұқсатсыз

,

көшіруге

, бейімдендіруге немесе

аударуға рұқсат етілмейді

.

Мұнда берілген ақпарат ескертусіз
өзгертілуі мүмкін

.

НР өнімдері мен қызметтеріне берілетін
кепілдіктер осындай өнімдер мен
қызметтерге берілетін тікелей кепілдік
жөніндегі мəлімдемелерде ғана
көрсетілген

. Бұл құжаттағы

мəлімдемелер қосымша кепілдік ретінде
қабылданбауы тиіс

. НР бұл құжаттағы

техникалық немесе редакторлық қателер
немесе кемшіліктер үшін жауап
бермейді

.

Edition 1, 10/2014

Бөлік нөмірі

: A8P80-91079

Тауар белгілерінің тізімі

Adobe

®

, Acrobat

®

жəне

PostScript

®

- Adobe

Systems Корпорациясының тауар
белгілері

.

Apple жəне Apple логотипі — Apple

Computer, Inc. компаниясының АҚШ пен
басқа елдердегі сауда белгілері

. iPod —

Apple Computer, Inc компаниясының
сауда белгісі

. iPod белгісі заңды немесе

құқық иесі рұқсат еткен көшірме үшін
қолданылады

. Музыканы ұрламаңыз.

Bluetooth – лицензия бойынша иесі иелік
ететін жəне

Hewlett-Packard компаниясы

қолданатын тауар белгісі

.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP
жəне

Windows Vista® — Microsoft

корпорациясының АҚШ

-та тіркелген

сауда белгілері

.

UNIX

®

- Ашық Топтың тіркелген тауар

белгісі

.

background image

Maзмұны

1 Өніммен танысу ................................................................................................................. 1

Өнімдерді салыстыру

............................................................................................................. 2

Өнім көріністері

...................................................................................................................... 4

Өнімнің алдыңғы көрінісі

......................................................................................... 4

Өнімнің артқы көрінісі

.............................................................................................. 5

Интерфейстік порттар

............................................................................................. 6

Сериялық нөмір мен үлгі нөмірінің орны

.................................................................. 7

Басқару тақтасы

.................................................................................................................... 8

Басқару тақтасының орналасуы

.............................................................................. 8

Негізгі экрандағы басқару тақтасы

........................................................................... 9

Басқару тақтасының анықтамалық жүйесі

.............................................................. 10

Өнімнің есептерін басып шығару

.......................................................................................... 11

2 Қағаз науалары ................................................................................................................ 13

Қолдау көрсетілетін қағаз өлшемдері

................................................................................... 14

Қолдау көрсетілетін қағаз түрлері

......................................................................................... 16

1-науа .................................................................................................................................. 17

Науа сыйымдылығы жəне қағаз бағдары

............................................................... 17

1-Науаға салу ....................................................................................................... 18

2-науа жəне қосымша 3-науа ................................................................................................ 20

Науа сыйымдылығы жəне қағаз бағдары

............................................................... 20

2-науаға немесе қосымша 3-науаға салу ................................................................ 21

Қағазды шығару опцияларын пайдаланыңыз

........................................................................ 23

Стандартты шығыс қалтасына басып шығару

........................................................ 23

Артқы шығыс қалтасына басып шығару

................................................................. 23

3 Бөліктер, жабдықтар мен аксессуарлар ............................................................................. 25

Бөлшектерге

, қосалқы құралдарға жəне жабдықтарға тапсырыс беру ................................... 26

HP компаниясының HP шығармаған жабдықтарға қатысты саясаты ....................................... 27
HP компаниясының жалған өніммен күрес веб-торабы .......................................................... 28
Тонер картриджді шамаланған пайдалану мерзімінің соңына жақындағанда басып шығару

. . 29

KKWW

iii

background image

Өте төмен параметрін қосу немесе өшіру

.............................................................. 29

Тұтынушының өзі жөндейтін бөлшектер

............................................................................... 31

Керек

-жарақтар .................................................................................................................... 33

Тонер картриджі

.................................................................................................................. 34

Тонер картриджін көру

.......................................................................................... 34

Тонер картриджі туралы ақпарат

........................................................................... 35

Тонер картриджін өңдеу

......................................................................... 35

Тонер картриджін сақтау

........................................................................ 35

HP шығармаған тонер картридждеріне қатысты HP саясаты .................... 35

Тонер картриджін ауыстыру

.................................................................................. 36

4 Басып шығару ................................................................................................................. 39

Қолдау көрсетілетін принтер драйверлері

(Windows) ............................................................ 40

HP Əмбебап Принтер Драйвері (UPD) ..................................................................... 41

UPD орнату режимдері ........................................................................... 41

Баспа тапсырмасының параметрлерін өзгерту

(Windows) ..................................................... 42

Баспа тапсырмасының параметрлерін өзгертуге арналған басымдық

.................... 42

Бағдарламалық құрал жабылғанша принтердің барлық тапсырмаларының
параметрлерін өзгерту

.......................................................................................... 43

Принтердің барлық тапсырмаларының стандартты параметрлерін өзгерту

............ 43

Өнім конфигурациясының параметрлерін өзгерту

.................................................. 43

Баспа тапсырмасының параметрлерін өзгерту

(Mac OS X) .................................................... 44

Баспа тапсырмасының параметрлерін өзгертуге арналған басымдық

.................... 44

Бағдарламалық құрал жабылғанша принтердің барлық тапсырмаларының
параметрлерін өзгерту

.......................................................................................... 44

Принтердің барлық тапсырмаларының стандартты параметрлерін өзгерту

............ 45

Өнім конфигурациясының параметрлерін өзгерту

.................................................. 45

Басып шығару тапсырмалары

(Windows) .............................................................................. 46

Басып шығару төте жолын пайдалану

(Windows) ................................................... 46

Басып шығару төте жолдарын жасау

(Windows) .................................................... 48

Қағаздың екі жағына автоматты түрде басып шығару

(Windows жүйесі) ................. 50

Қағаздың екі жағына қолмен басып шығару

(Windows) ........................................... 52

Бір параққа бірнеше бетті басып шығару

(Windows) ............................................... 56

Бет бағдарын таңдау

(Windows) ............................................................................ 58

Қағаз түрін таңдау

(Windows) ................................................................................ 60

Түрлі қағазға бірінші немесе соңғы бетті басып шығару

(Windows) ......................... 63

Бет өлшеміне лайықтау үшін құжатты масштабтау

(Windows) ................................ 66

Кітапша жасау

(Windows) ...................................................................................... 68

Қағаз өлшемін таңдау

(Windows) ........................................................................... 69

Өзгертілмелі қағаз өлшемін таңдау

(Windows) ....................................................... 69

iv

KKWW

background image

Су таңбаларды басып шығару

(Windows) .............................................................. 70

Басып шығару тапсырмасын тоқтату

(Windows) ..................................................... 71

Басып шығару тапсырмалары

(Mac OS X) ............................................................................. 72

Алдын ала орнатылған басып шығару параметрлерін пайдалану

(Mac OS X) ......... 72

Алдын ала орнатылған басып шығару параметрін жасау

(Mac OS X) ...................... 72

Қағаздың екі жағына автоматты түрде басып шығару

(Mac OS X) ........................... 73

Қағаздың екі жағына қолмен басып шығару

(Mac OS X) .......................................... 74

Бір параққа бірнеше бетті басып шығару

(Mac OS X) .............................................. 74

Бет бағдарын таңдау

(Mac OS X) ........................................................................... 74

Қағаз түрін таңдау

(Mac OS X) ............................................................................... 75

Мұқаба бетті басып шығару

(Mac OS X) ................................................................. 75

Бет өлшемін лайықтау үшін құжатты масштабтау

(Mac OS X) ................................. 75

Кітапша жасау

(Mac OS X) ..................................................................................... 76

Қағаз өлшемін таңдау

(Mac OS X) .......................................................................... 76

Өзгертілмелі қағаз өлшемін таңдау

(Mac OS X) ...................................................... 76

Су таңбаларды басып шығару

(Mac OS X) ............................................................. 76

Басып шығару тапсырмасын тоқтату

(Mac OS X) .................................................... 77

Мұрағатқа жіберетін сапада басып шығару

........................................................................... 78

HP ePrint қызметін пайдалану ................................................................................................ 79
AirPrint технологиясын пайдалану ........................................................................................ 80
USB құрылғысынан тікелей басып шығаруды қолдану ........................................................... 81

5 Көшіру ............................................................................................................................ 83

Əдепкі көшіру параметрлерін жаңадан орнату

...................................................................... 84

Көшірменің əдепкі параметрлерін қалпына келтіру

............................................................... 85

Жалғыз көшірме жасау

......................................................................................................... 86

Бірнеше көшірме жасау

........................................................................................................ 87

Бірнеше беттен тұратын түпнұсқаның көшірмесін жасау

....................................................... 88

Куəліктерді көшіру

................................................................................................................ 89

Көшіру тапсырмасын салыстыру

.......................................................................................... 90

Екі жағына басып шығару

(дуплекс) ...................................................................................... 91

Екі жағына автоматты түрде басып шығару

........................................................... 91

Қолмен екі жағына басып шығару

.......................................................................... 92

Көшірмені үлкейту немесе кішірейту

..................................................................................... 93

Көшірменің сапасын оңтайландыру

...................................................................................... 94

Көшірмелер үшін ашықтық пен қоюлық параметрлерін реттеу

.............................................. 95

Төмен сапалы режимде көшірме жасау

................................................................................ 96

Арнайы қағазға көшіру үшін қағаз өлшемін жəне түрін орнатыңыз

......................................... 97

KKWW

v

background image

6 Сканерлеу ....................................................................................................................... 99

HP Scan бағдарламалық құралының көмегімен сканерлеу (Windows) ................................... 100
HP Scan (Mac OS X) бағдарламалық құралының көмегімен сканерлеу .................................. 101
USB құрылғысына сканерлеу .............................................................................................. 102
Желі қалтасына сканерлеу жəне электрондық поштаға сканерлеу мүмкіндіктерін
орнатыңыз

......................................................................................................................... 103

Желі қалтасына сканерлеу функциясының параметрлерін реттеу

........................ 103

Электрондық поштаға сканерлеу функциясының параметрлерін реттеу

............... 103

Желідегі қалтаға сканерлеу

................................................................................................ 105

Электрондық поштаға сканерлеу

........................................................................................ 106

Басқа бағдарламалық құрал арқылы сканерлеу

.................................................................. 107

TWAIN-үйлесімді бағдарламалық құралдан сканерлеу (Windows) ........................ 107
WIA-үйлесімді бағдарламалық құралдан сканерлеу (Windows) ............................. 107

7 Факс ............................................................................................................................. 109

Құрылғыны факсты қолдануға бейімдеу

............................................................................. 110

Факс портын телефон желісіне жалғау

................................................................ 110

Қосымша құрылғыларды қосыңыз

....................................................................... 110

Автоматты түрде жауап беру машинасы бар факсті орнатыңыз

............ 111

Қосымша телефонға факсті теңшеңіз

................................................... 112

Автономды факсті орнату

................................................................................... 113

Факс уақытын

, күнін жəне тақырыбын реттеңіз. ................................................... 113

Факс уақытын

, күнін жəне тақырыбын орнату үшін басқару панелін

пайдаланыңыз

..................................................................................... 113

Факс уақытын

, күнін жəне тақырыбын (Windows) орнату үшін HP Fax

Setup Wizard (HP факс орнату шеберін) пайдалану ............................... 114

Телефон кітабын пайдалану

.............................................................................................. 115

Тез теру жазбаларын жасау жəне түзету

............................................................. 115

Нөмірлер тобын теру жазбаларын орнатыңыз жəне түзетіңіз

............................... 115

Жылдам теру нөмірлерін жою

............................................................................. 116

Нөмірлер тобын теру жазбаларын жойыңыз

........................................................ 116

Факс жіберу параметрлерін реттеңіз

................................................................................... 117

Нөмір терудің арнайы таңбаларын жəне опцияларын орнату

............................... 117

Нөмір теру префиксін орнатыңыз

......................................................... 117

Байланысқа дайын болу сигналын табу функциясын орнатыңыз

.......................... 118

Нөмірді тондық теру немесе импульстік теру

........................................ 118

Автоматты қайта теру опцияларын орнату

.......................................................... 118

Ашық

/қара жəне ажыратымдылықты орнатыңыз ................................................. 119

Стандартты ашық

/қара (контраст) параметрін орнатыңыз .................... 119

Ажыратымдылық параметрлерін орнатыңыз

........................................ 120

vi

KKWW

background image

Төлем кодтарын орнатыңыз

................................................................................ 120

Факс қабылдау параметрлерін реттеу

................................................................................ 122

Факс жіберуді орнатыңыз

.................................................................................... 122

Жауап беру режимін орнатыңыз

.......................................................................... 123

Факс нөмірлерін бұғаттау жəне бұғаттауды жою

.................................................. 123

Жауап беру үшін қоңырау санын орнатыңыз

........................................................ 124

Арнаулы қоңырау дыбысын орнату

..................................................................... 125

Кіруші факстар үшін автоматты түрде кішірейту функциясын пайдаланыңыз

........ 125

Факсты қайта басып шығару параметрлерін орнату

............................................. 126

Факстің дыбыс деңгейін орнату

........................................................................... 126

Сигналдың дыбыс деңгейін

, телефон желісінің дыбыс деңгейін жəне

қоңыраудың дыбыс деңгейін орнату

..................................................... 126

Мөрленетін факстарды орнату

............................................................................ 127

Жеке қабылдау мүмкіндігін белгілеу

.................................................................... 127

Факске сұрақ жіберуді орнату

............................................................................................. 128

Факсті пайдаланыңыз

......................................................................................................... 129

Сəйкес келетін факс бағдарламалары

................................................................. 129

Факсті тоқтату

..................................................................................................... 129

Ағымдағы факсті тоқтатыңыз

................................................................ 130

Орындалуын күтіп тұрған факс тапсырмасын тоқтатыңыз

..................... 130

Факстерді жадтан өшіріңіз

................................................................................... 130

Факсті

DSL, PBX немесе ISDN жүйелерінде пайдалану .......................................... 130

DSL (Цифрлық абоненттік желі) ............................................................. 131
PBX (Жеке пайдалануға арналған телефон жүйесі) ................................ 131
ISDN (Кешенді қызметтер көрсететін цифрлық желі) ............................. 131

Факсті

VoIP қызметінде пайдалану ....................................................................... 131

Электр қуаты ажыратылғанда факс жадының мазмұндары сақталады

................. 132

Ішкі желілерді жалпы телефон желілеріне қосу кезіндегі қауіпсіздік мəселелері

. . . 132

Планшетті сканерден факс жіберу

....................................................................... 133

Құжаттарды автоматты түрде беру құрылғысындағы факс

................................... 134

Нөмірді тез теру жəне нөмірлер тобын теру жазбаларын пайдаланыңыз

.............. 135

Бағдарламалық құралдан факс жіберу

(Windows) ................................................ 135

Факс желісіне жалғанған телефонмен теру арқылы факсті жіберу

........................ 136

Факсты растап

, жіберу ........................................................................................ 137

Факстің кейін жіберілуін жоспарлау

...................................................................... 137

Электрондық жəне қағаз құжатын қамтитын факсті жіберу

................................... 138

Кіру кодтарын

, несие карточкаларын немесе телефон карточкаларын

пайдаланыңыз

.................................................................................................... 138

Халықаралық факстерді жіберіңіз

......................................................... 138

Факсті басып шығару

.......................................................................................... 139

KKWW

vii

background image

Факсті қайта басып шығарыңыз

............................................................ 140

Алынған факстардың екі жағына автоматты түрде басып шығару

......... 141

Жеке қабылдау мүмкіндігі қосулы болғанда сақталған факсті басып
шығару

................................................................................................ 141

Факс сигналдары телефон желісінде естілетін жағдайда факстерді қабылдаңыз

.. 142

8 Басқару жəне күту .......................................................................................................... 143

Өнімнің байланысу тəсілін өзгерту үшін

, «HP Reconfiguration Utility» утилитасын пайдалану

(Windows) .......................................................................................................................... 144
HP Wireless Direct Printing мүмкіндігін орнату ....................................................................... 145
HP веб қызметтері бағдарламаларын пайдалану ................................................................ 146
IP желі параметрлерін реттеу ............................................................................................. 147

Принтер ортақтасқан дисклеймері

....................................................................... 147

Желі параметрлерін көру немесе өзгерту

............................................................ 147

IPv4 TCP/IP параметрлерін басқару тақтасын қолмен реттеу. ............................... 147
Желідегі өнімнің атауын өзгерту

.......................................................................... 148

Сілтеме жылдамдығы жəне дуплекстеу параметрлері

......................................... 149

HP құрылғысының құралдар жинағы ................................................................................... 150
Mac OS X жүйесіне арналған HP утилитасы ........................................................................ 153

HP қызметтік бағдарламасын ашыңыз ................................................................. 153
HP утилитасының функциялары .......................................................................... 153

HP Web Jetadmin бағдарламалық құралын пайдалану ......................................................... 154
Үнемдеу параметрлері

....................................................................................................... 155

EconoMode режимімен басып шығару .................................................................. 155
Ұйқыға өткізудің күту уақытын орнату

.................................................................. 155

Автоматты қуатты ажыратудың күту уақытын орнату

........................................... 156

Өнімнің қауіпсіздік мүмкіндіктері

......................................................................................... 157

Өнімді құлыптау

.................................................................................................. 157

Өнім кілтсөзін орнату немесе өзгерту

.................................................................. 157

Микробағдарламалық жасақтаманы жаңарту

...................................................................... 159

Шағын бағдарламалық құралды қолмен жаңарту

................................................. 159

Өнімді шағын бағдарламалық құралды автоматты түрде жаңартатын етіп
орнату

................................................................................................................ 159

9 Мəселелерді шешу ......................................................................................................... 161

«Мəселелерді шешу» тексеру парағы ................................................................................. 162

1-қадам: Құрылғының дұрыс реттелгенін тексеру ................................................. 162
2-қадам: Кабельдерді немесе сымсыз байланысты тексеру ................................. 162
3-қадам: Басқару тақтасындағы қате хабарларын қарау ....................................... 163
4-қадам: Қағазды тексеріңіз ................................................................................. 163

viii

KKWW

background image

5-қадам: Бағдарламалық құралды тексеру ........................................................... 163
6-қадам: Басып шығару жұмысын тексеру ........................................................... 164
7-қадам: Көшірме жұмысын тексеру .................................................................... 164
8-қадам: Факс жұмысын тексеру .......................................................................... 164
9-қадам: Тонер картриджін тексеру ...................................................................... 164
10-қадам: Баспа тапсырмасын компьютер арқылы жіберіп көру ........................... 165
11-қадам: Өнімнің желіде екендігін тексеріңіз ...................................................... 165

Зауытта орнатылған əдепкі параметрлерді қалпына келтіру

............................................... 166

Басқару тақтасының анықтамалық жүйесі

........................................................................... 167

Қағаз қате беріледі немесе кептеледі

................................................................................. 168

Өнім қағазды тартып алмайды

............................................................................ 168

Өнім бірнеше қағаз парақтарын тартып алады

.................................................... 168

Құжатты беру құрылғысында кептелістер

, ығыс кету немесе қағаздың бірнеше

парақтарын алу туындаса

................................................................................... 169

Қағаз науаларындағы қағаз кептелістерінің алдын алу

......................................... 169

Кептелістерді жою

............................................................................................................. 170

Кептелу орындары

.............................................................................................. 170

Құжат бергіштегі кептелген қағазды алу

............................................................... 171

Шығару аумағындағы кептелуді тазалау

.............................................................. 173

1-науадағы кептелуді тазалау .............................................................................. 175
2-науадағы немесе 3-науадағы кептелістерді тазалау .......................................... 178
Термобекіткіштегі кептелістерді тазалаңыз

.......................................................... 182

Дуплексердегі кептелістерді жою

. ........................................................................ 184

Баспа сапасын жақсарту

.................................................................................................... 186

Əртүрлі бағдарламалық құралдан басып шығару

................................................. 186

Тапсырманы басып шығару үшін қағаз түрі параметрлерін орнату

....................... 186

Қағаз түрінің параметрін тексеру

(Windows) .......................................... 186

Қағаз түрінің параметрін тексеру

(Mac OS X) ......................................... 187

Тонер картриджінің күйін тексеру

........................................................................ 187

Тазалағыш бетті басып шығару

........................................................................... 187

Тонер картриджін көрнекі тексеру

........................................................................ 188

Қағаз бен басып шығару ортасын тексеру

........................................................... 188

HP қағаз ерекшеліктеріне сай келетін қағазды пайдалану ...................... 188
Өнімнің қоршаған ортасын тексеру

....................................................... 189

Үнемдеу режимі параметрлерін тексеру

.............................................................. 189

Басқа принтер драйверін қолданып көру

............................................................. 189

Көшіру сапасын жақсарту

................................................................................................... 191

Сканер əйнегіндегі кір мен дақтардың болмауын тексеру

..................................... 191

Қағаз параметрлерін тексеру

.............................................................................. 192

Мəтіндер немесе суреттер үшін оңтайландыру

.................................................... 192

KKWW

ix

background image

Шетпен шетке көшіру

.......................................................................................... 193

Құжат бергіштің көтеру ролигі мен бөлу төсемін тазалаңыз

. ................................. 193

Сканерлеу сапасын жақсарту

............................................................................................. 195

Сканер əйнегіндегі кір мен дақтардың болмауын тексеру

..................................... 195

Құжат бергіштің көтеру ролигі мен бөлу төсемін тазалаңыз

. ................................. 196

Факс сапасын жақсарту

...................................................................................................... 198

Сканер əйнегіндегі кір мен дақтардың болмауын тексеру

..................................... 198

Факс жіберу ажыратымдылық параметрін тексеру

............................................... 199

Қателерді түзету параметрін тексеру

................................................................... 200

Басқа факс құрылғысына жіберу

......................................................................... 200

Құжат бергіштің көтеру ролигі мен бөлу төсемін тазалаңыз

. ................................. 200

Бетке шақтау параметрін тексеру

........................................................................ 201

Жіберушінің факс құрылғысын тексеру

................................................................ 201

Өнім басып шығармайды немесе баяу басып шығарады

.................................................... 202

Өнім басып шығармайды

.................................................................................... 202

Өнім баяу басып шығарады

................................................................................ 203

Ауыспалы

USB баспа ақаулықтарын шешу ......................................................................... 204

USB құрылғысын енгізгенде USB құрылғысының мəзірі ашылмайды ...................... 204
Файл

USB құрылғысынан басып шығармайды ...................................................... 204

Басып шығарылатын файл

USB флэш-жадының мəзірінде көрсетілмеген ............. 205

Факс мəселелерін шешіңіз

................................................................................................. 206

Факс ақаулықтарын шешу кестесі

........................................................................ 206

Факсты диагностика сынағын орындау

................................................................ 208

Факс ақауларының есебі

..................................................................................... 209

Факс қатесі туралы есепті басып шығару

............................................................. 209

Барлық факс есеп берулерін басып шығарыңыз

................................... 209

Факстің жеке есептерін басып шығарыңыз

............................................ 210

Факс қатесі туралы есеп беруді орнатыңыз

........................................... 210

Факс қатесін түзету режимін орнатыңыз

.............................................................. 210

Факс жылдамдығын өзгертіңіз

............................................................................. 211

Факс жіберудің мəселелерін шешу

...................................................................... 211

Басқару тақтасында қате хабары көрсетіледі

........................................ 211

Communication error («Байланыс қатесі») хабары пайда
болады

................................................................................. 211

Теру сигналы жоқ

.................................................................. 212

Факс бос емес хабары пайда болады

.................................... 213

No fax answer («Факс жауабы жоқ») хабары пайда болады ..... 213
Құжат бергіштегі қағаз кептемесі

........................................... 214

Fax storage is full («Факс жады толы») хабары пайда болады ... 214
Сканер қатесі

........................................................................ 215

x

KKWW

background image

Факсты жіберуге əрекет жасалмай

, басқару тақтасында Дайын хабары

көрсетіледі

........................................................................................... 215

Басқару панелі

«1-бетті сақтау» хабарын көрсетеді жəне ол хабар

үстінде орындамайды

.......................................................................... 215

Факстарды алуға болады

, бірақ жіберу мүмкін емес .............................. 215

Өнім құпия сөзбен қорғалған

................................................................ 216

Басқару тақтасынан факс функцияларын пайдалу мүмкін емес

............ 216

Жылдам теру нөмірлерін қолдану мүмкін емес

..................................... 216

Топтық теру нөмірлерін қолдану мүмкін емес

........................................ 217

Факсты жібергенде телефон компаниясынан жазылған қате хабарын
алу

...................................................................................................... 217

Телефон құрылғыға қосылғанда факс жіберу мүмкін емес

.................... 218

Факс алудың мəселелерін шешу

......................................................................... 218

Факс жауап бермейді

........................................................................... 218

Факста арнайы телефон желісі бар

....................................... 218

Құрылғыға автоматты жауап бергіші жалғанған

...................... 218

Answer Mode («Жауап беру режимі») параметрі Қолмен
орындалатын параметріне орнатылған

. ................................. 219

Дауысты пошта факс желісінде қолжетімді

............................ 219

Құрылғы

DSL телефон қызметіне жалғанған ........................... 220

Құрылғы факс қызметін

IP немесе VoIP телефон қызметі

арқылы пайдаланады

............................................................ 220

Басқару тақтасында қате хабары көрсетіледі

........................................ 221

No fax detected («Факс табылмады»). хабары көрсетіледі ....... 221
Communication error («Байланыс қатесі») хабары пайда
болады

................................................................................. 221

Fax storage is full («Факс жады толы») хабары пайда болады ... 222
Факс бос емес хабары пайда болады

.................................... 223

Факс алынды

, бірақ басылып шықпады ................................................ 223

Private Receive («Құпия факстарды қабылдау») мүмкіндігі
қосылған

............................................................................... 223

Жіберуші

«бос емес» сигналын алады .................................................. 223

Телефон тұтқасы құрылғыға жалғанған

................................. 223

Телефон желісінің сплиттері қолданылуда

............................ 223

Теру сигналы жоқ

................................................................................. 224

PBX желісінде факс жіберу немесе алу мүмкін емес .............................. 224

Факстың жалпы ақаулықтарын жою

..................................................................... 224

Факстар баяу жіберілуде

...................................................................... 224

Факс сапасы нашар

.............................................................................. 225

Факс жіберілген деректі үзілмелі түрде жіберуде немесе екі параққа
басып шығаруда

.................................................................................. 226

KKWW

xi

background image

USB байланысының ақауларын жою ................................................................................... 227
Сымсыз желі мəселелерін шешу

........................................................................................ 228

Төмен физикалық байланыс

................................................................................ 228

Компьютер өнім үшін дұрыс емес

IP мекенжайын қолдануда ................................ 228

Компьютердің өніммен байланысуы мүмкін емес

. ................................................ 229

Өнім желі үшін дұрыс емес сілтеме жəне дуплекс параметрлерін пайдалануда

.... 229

Жаңа бағдарламалық құралдар үйлесімді ақаулықтарды тудыруы мүмкін

. ........... 229

Компьютеріңіз немесе жұмыс компьютеріңіз дұрыс орнатылмаған

. ...................... 229

Өнім ажыратылған немесе басқа желі параметрлері дұрыс емес

. ........................ 229

Сымсыз желі ақауларын жою

............................................................................................. 230

Сымсыз байланысты тексеру парағы

.................................................................. 230

Сымсыз конфигурациялау аяқталғаннан кейін өнім басып шығармайды

.............. 231

Өнім басып шығармайды жəне компьютерде үшінші тараптың желіаралық
қалқаны орнатылған

........................................................................................... 231

Сымсыз маршрутизатор немесе өнімді жылжытқаннан кейін сымсыз байланыс
жұмыс істемейді

.................................................................................................. 231

Сымсыз өнімге қосымша компьютерлер қосу мүмкін емес

.................................... 232

Сымсыз өнім байланысы

VPN желісіне қосылған кезде жоғалады ........................ 232

Желі сымсыз желілер тізімінде шықпайды

........................................................... 232

Сымсыз желі жұмыс істеп тұрған жоқ

................................................................... 232

Сымсыз желі диагностика сынағын жүргізу

.......................................................... 233

Сымсыз желідегі кедергіні азайту

........................................................................ 233

Windows жүйесіндегі өнім бағдарламалық құралының мəселелерін шешу .......................... 234

Өнімнің принтер драйвері

Printer (Принтер) қалтасында көрінбейді ....................... 234

Бағдарламалық құралын орнату барысында экранға қателік жөнінде хабар
шығарылды

........................................................................................................ 234

Өнім

«Дайын» режимінде, бірақ ештеңе басып шығарылмайды ........................... 234

Mac OS X жүйесіндегі өнім бағдарламалық құралының мəселелерін шешу ......................... 236

Принтер драйвері

«Басып шығару жəне факс» немесе «Басып шығару жəне

сканерлеу

» тізімінде берілмеген. ......................................................................... 236

Өнім атауы

«Басып шығару жəне факс» немесе «Басып шығару жəне сканерлеу»

ішіндегі өнімдер тізімінде пайда болмайды

.......................................................... 236

Принтер драйвері баспа жəне факс немесе баспа жəне сканерлеу тізіміндегі
таңдалған өнімді автоматты түрде орнатпайды

. .................................................. 237

Баспа тапсырмасы қажет өнімге жіберілмеді

. ...................................................... 237

USB кабелімен жалғаған кезде, драйвер таңдалған соң, өнім «Басып шығару
жəне факс

» немесе «Басып шығару жəне сканерлеу» тізімінде пайда болмайды. . 237

USB қосылымын пайдаланған кезде жалпы принтер драйверін қолданасыз .......... 238

Бағдарламалық құралды жою

(Windows) ............................................................................ 239

Бағдарламалық құралды жою

(Mac OS X) ........................................................................... 240

Электрондық поштаға сканерлеу проблемаларын шешу

..................................................... 241

xii

KKWW

background image

Электрондық пошта серверіне қосылу мүмкін емес

.............................................. 241

Электрондық хат жіберілмеді

.............................................................................. 241

Сканерлеу мүмкін емес

....................................................................................... 241

Желі қалтасына сканерлеу проблемаларын шешу

.............................................................. 242

Сканерлеу орындалмады

.................................................................................... 242

Индекс

.............................................................................................................................. 243

KKWW

xiii

background image

xiv

KKWW