HP LaserJet Pro MFP M521 series - Tähestikuline register

background image

Tähestikuline register

Sümbolid/Numbrid

1. salv

mahutavus 17

2. salv

mahutavus 20

A

AirPrint 81

alamvõrgu mask 145

arhiivikvaliteediga printimine 79

aruanded

demoleht 11

kasutusleht 11

konfiguratsiooniraport 11

menüüstruktuur 11

PCL6 fondiloend 11

PCL fondiloend 11

prindikvaliteedi lehekülg 11

PS fondiloend 11

tarvikute olek 11

teeninduslehekülg 11

võrgukokkuvõte 11

aruanded, faks

kõigi printimine 202

viga 203

Aruannete menüü 11

arvelduskoodid, faks

kasutamine 120

automaatse vähendamise seaded,

faks 125

automaatvastajad, ühendamine

111

faksi seaded 123

B

brošüürid

loomine (Windows) 69

printimine (Mac) 76

D

dokumendisöötur 91

kahepoolsete dokumentide

kopeerimine 91

paberi söötmise probleemid

164

ummistused 166

dokumentide formaadi muutmine

Mac 76

dokumentide mastaapimine

Windowsis 67

dokumentide skaala

Mac 76

dokumentide skaleerimine

kopeerimine 93

dokumentide suurendamine

kopeerimine 93

dokumentide suuruse muutmine

kopeerimine 93

Windowsis 67

dokumentide vähendamine

kopeerimine 93

draiverid

kasutusleht 11

paberiformaatide muutmine

70

paberitüübid 16

printimiseelistused (Mac) 73

seaded (Mac) 73

seadete muutmine (Mac) 44

seadete muutmine (Windows)

42

universaalne 40

draiverite

valimine 184

DSL

faksimine 129

dupleks 91

käsitsi (Mac) 75

käsitsi (Windows) 53

dupleksi seaded, muutmine 147

dupleksprintimine

Mac 74, 75

dupleksprintimine (kahepoolne)

sätted (Windows) 51

Windows 53

dupleksseade

ummistused 179

E

EconoMode seadistus 152, 184

elektroonilised faksid

saatmine 133

eraldusvõime

faks 119

eravastuvõtt 126

eripaber

printimine (Windows) 61

eripaber kaante jaoks

printimine (Mac) 76

eristatava helina seaded 124

esimene leht

printimine teistsugusele paberile

(Windows) 64

etiketid

printimine (Windows) 61

F

faks

arvelduskoodid 120

automaatne vähendamine 125

blokeerimine 123

DSL-i, PBX-i või ISDN-i

kasutamine 129

edasisuunamine 122

ei saa saata 204

ETWW

Tähestikuline register

235

background image

ei saa vastu võtta 210

erafakside printimine 139

eraldusvõime 119

eravastuvõtt 126

fakside uuesti printimine 125

helinaid kuni vastamiseni 123

helina mustrid 124

helitugevus 126

IP-kõneteenuse kasutamine

130

kiirvalimised 133

kontrastsuse seaded 119

kordusvalimise seaded 118

mälust kustutamine 129

mälust uuesti printimine 138

numbri kinnitamine 135

paralleeltelefon vastuvõtt 112

pauside sisestamine 117

printimine 137

probleemide lahendamine

160

reports, kõigi printimine 202

saatmine telefonilt 134

saatmisega viivitamine 135

tarkvarast saatmine 133

turvalisus, eravastuvõtt 126

tühistamine 128

V.34 seade 203

valimine, toon või impulss 118

valimistooni tuvastuse seaded

118

vastuse režiim 122

vastuvõtmine, kui kuulete

faksitoone 139

vastuvõtutempel 126

veaparandus 203

üldiste probleemide

lahendamine 215

faksi

pollimine 127

valimise prefiksid 117

faksi aeg, seadistus

kasuta HP faksi

seadistusviisardit 114

faksid

veaaruanne, printimine 203

fakside blokeerimine 123

fakside edasisuunamine 122

fakside pollimine 127

fakside saatmine

allavoolu telefonilt 134

arvelduskoodid 120

kinnitamine 135

tarkvarast 133

tühistamine 128

veaaruanne, printimine 203

viivitamine 135

fakside saatminee

dasisuunamine 122

fakside uuesti printimine 125,

138

fakside vastuvõtmine

fakside uuesti printimine 125

kui te kuulete faksitoone 139

uuesti printimine 138

veaaruanne, printimine 203

fakside vastuvõtt

automaatse vähendamise

seaded 125

blokeerimine 123

helinaid kuni vastamiseni 123

helina mustrid, seaded 124

pollimine 127

vastuvõturežiim, seadmine

122

vastuvõtutempli seaded 126

faksi kellaaeg, seadistus

kasuta juhtpaneeli 113

faksi kuupäev, seadistus

kasuta HP faksi

seadistusviisardit 114

kasuta juhtpaneeli 113

faksimine

arvutist (Mac) 133

arvutist (Windows) 133

faksimine Microsoft Wordist 134

faksimine Wordist 134

faksinumbrite blokeeringust

vabastamine 123

faksi päis, seadistus

kasuta HP faksi

seadistusviisardit 114

kasuta juhtpaneeli 113

faksi saatmisega viivitamine 135

faksi tõrkeotsing

kontroll-loend 200

faksivastuvõtt paralleeltel

efonidelt 112

fondid

loendid, printimine 11

formaat, koopia

vähendamine või

suurendamine 93

G

grupivaliku kirjed

kustutamine 116

loomine 115

muutmine 115

H

heledus

faksi kontrastsus 119

koopia kontrast 95

helinaid kuni vastamiseni seade

123

helina mustrid 124

helina toonid

eristatavad 124

helitugevus, seadmine 126

hoiundamine

toonerikassetid 35

hoolduskomplektid

osa numbrid 31

hoolduslehekülg 11

horisontaalsuund

valimine, Windows 59

HP Device Toolbox, kasutamine

148

HP ePrint, kasutamine 80

HP pettuste veebileht 28

HP sisseehitatud veebiserver 160

avamine 145, 146, 154

parooli muutmine 154

seadme nime muutmine 146

võrguseadete muutmine 145

HP Universal Print Driver 40

HP Utility 150

HP Utility, Mac 150

HP Utility Macile

Bonjour 150

funktsioonid 150

HP Web Jetadmin 151

HP veebiteenused

lubamine 144

rakendused 144

HP veebiteenused, lubamine 80

häired traadita võrgus 225

236

Tähestikuline register

ETWW

background image

I

ID-kaardid

kopeerimine 89

impulssvalimine 118

IP-kõneteenus

faksimine 130

IPv4 aadress 145

ISDN

faksimine 129

J

Jetadmin, HP Web 151

juhtmeta printimine

probleemide lahendamine

158

juhtpaneel

Aruannete menüü 11

asukoht 4

Koduekraan 9

menüükaart, printimine 11

nupud ja märgutuled 8

spikker 10, 162

K

kaaned, asukoht 4

kaanelehed

printimine teistsugusele paberile

(Windows) 64

kahepoolne kopeerimine 91, 92

kahepoolne printimine

Mac 74, 75

sätted (Windows) 51

kandja

laadimine salve 1 18

laadimine salve 2 21

kare paber

väljastussektsioon, valimine 23

kassetid

hoiustamine 35

korduvkasutus 35

mitte-HP 27, 35

tarvikute oleku leht 11

vahetamine 36

kassett

osa numbrid 35

kasutusandmete leht 11

kiirvaliku kirjed

kustutamine 116

kiirvaliku kirjete

loomine 115

muutmine 115

kiirvalimised

programmeerimine 133

kiled

printimine (Windows) 61

kinnised toonid,

kordusvalimissuvandid 118

klaas, puhastamine 186, 190,

193

kliendi parandatavad

osa numbrid 31

Koduekraan, juhtpaneel 9

kohandatud formaadis koopiad

93

kokkuhoiu seaded 152

konfiguratsioonileht 11

kontrastiseaded

koopia 95

kontrastsuse seaded

faks 119

kontroll-loend

faksi tõrkeotsing 200

probleemide lahendamiseks

158

traadita ühendus 222

koopiate arv, muutuv 87

koopiate põimimine 90

kopeerima

visandrežiim 96

kopeerimine

ennista vaikeseaded 85

heleduse/tumeduse seaded 95

kahepoolsed dokumendid 91,

92

kontrast, reguleerimine 95

kvaliteet, reguleerimine 94

mitmelehelised originaalid 88

mitmikkoopiad 87

määrake uued vaikeseaded

84

paberi suurus ja tüüp 97

põimimine 90

suurendamine 93

vähendamine 93

üks koopia 86

kopeerimise vaikeseaded

muutmine 84

tehaseseadete taastamine 85

kordusvalimine

automaatselt, seaded 118

kuumuti

ummistused 177

käsidupleks

Mac 75

Windows 53

L

laadimine

1. salv 18

salv 2v 21

toonerikassetid 34

lahendamine

faksiprobleemid 204

töö otse USB-st printimise

probleemid 199

lehe formaadid

dokumentide sobivaks

mastaapimine (Mac) 76

dokumentide sobivaks

mastaapimine (Windows) 67

lehekülgede arv 11

lehekülgi lehe kohta

valimine (Mac) 75

valimine (Windows) 57

lehekülgi minutis 2

lehekülje suund

muutmine (Mac) 75

liidesepordid

asukoht 5, 6

liini kiiruse seaded 147

lisatelefonid

fakside saatmine 134

lisatelefonid, ühendamine 111

lisatelefonide ühendamine 111

lisavarustus

tellimine 26

logid, faks

kõigi printimine 202

viga 203

lukustamine

toode 154

lüümikud

väljastussalv 23

M

Mac

draiveriseaded 44, 73

ETWW

Tähestikuline register

237

background image

probleemid, tõrkeotsing 228

TWAIN-ühilduvusega tarkvarast

skannimine 107

Macintosh

HP Utility 150

Maci tarkvara desinstallimine 231

menüüd, juhtpaneel

kaart, printimine 11

mitmelehelised originaalid

kopeerimine 88

mitmikkoopiad 87

mitte-HP tarvikud 27, 35

mitu lehekülge lehel

printimine (Mac) 75

printimine (Windows) 57

modemid, ühendamine 111

mõlemale lehepoolele printimine

Windows 53

mõlemale poolele printimine

käsitsi, Windows 53

Windows 53

mälu

fakside kustutamine 129

fakside uuesti printimine 138

mälust fakside kustutamine 129

N

numbrituvastusboksid,

ühendamine 111

O

olek

HP Utility, Mac 150

Koduekraan, juhtpaneel 9

tarvikud, printimise aruanne

11

osa numbrid

hoolduskomplektid 31

kliendi parandatavad osad 31

salved 33

tarvikud 31

otseteed (Windows)

kasutamine 46

loomine 48

P

paber

esimene ja viimane leht,

teistsuguse paberi

kasutamine 64

faksi automaatse vähendamise

seaded 125

kaaned, teistsuguse paberi

kasutamine 64

laadimine salve 2 21

laadmine 1. salve 18

tellimine 26

toetatud formaadid 14

toetatud paberiformaadid 14

toetatud tüübid 16

ummistused 164

valimine 183

paber, kaaned

printimine (Mac) 76

paberi formaadid

kohandatud formaatide valimine

(Mac) 77

kohandatud formaatide valimine

(Windows) 70

valimine (Mac) 77

paberiformaat

muutmine 70

paberi liigid

kopeerimisseaded 97

paberi sissevõtuprobleemid

lahendamine 163

paberi suurused

kopeerimisseaded 97

paberi tüübi

valimine (Windows) 61

paberi tüübid

valimine (Mac) 76

paberiummistused. Vt ummistused

paralleeltelefonid

faksivastuvõtt 112

pausid, sisestamine 117

PBX

faksimine 129

PCL-draiverid

universaalne 40

PCL font list (PS fondiloend) 11

pettuste veebileht 28

pordid

asukoht 6

postkaardid

väljastussektsioon, valimine 23

prefiksid, valimise 117

prindidraiverite

valimine 184

prindikassett

asendamine 36

prindikassettide vahetamine 36

prindikvaliteet

parandamine 181

prinditöö

tühistamine (Mac) 78

tühistamine (Windows) 72

printeridraiverid

toetatavad 40

printeridraiverid (Mac)

seaded 73

seaded muutmine 44

printeridraiverid (Windows)

seadete muutmine 42

printimine

seaded (Mac) 73

seadme aruanded 11

USB-välkmäludest 82

printimine mõlemale poolele

sätted (Windows) 51

printimiseelistused (Mac) 73

probleemilahendus

aeglane vastus 198

faks 215

vastus puudub 197

protokolliseaded, faks 203

PS font list (PS fondiloend) 11

puhastamine

klaas 186, 190, 193

paberi tee 182

R

rakendused

allalaadimine 144

Rakenduste menüü 144

raske paber

väljastussektsioon, valimine 23

rõhtpaigutus

muutmine (Mac) 75

S

salv 1

ummistused 170

Salv 1

laadimine 18

salv 2

laadimine 21

ummistused 173

238

Tähestikuline register

ETWW

background image

salved

asukoht 4

osa numbrid 33

salved, väljastus

asukoht 4

valimine 23

seaded

draiverid 42

draiverid (Mac) 44

draiveri eelistused (Mac) 73

tehase vaikeseaded,

taastamine 161

võrguaruanne 11

seadistama

võrgukausta ja e-meilile

skannimise funktsioonid 103

sildid

väljastussektsioon, valimine 23

sirgjooneline paberitee 23

sisalduv

mälu 2

sisalduvad

salved 2

sisse/välja nupp, asukoht 4

Sisseehitatud veebiserver 160

avamine 145, 146, 154

parooli muutmine 154

seadme nime muutmine 146

võrguseadete muutmine 145

skaneerimine

tarkvarast HP Scan (Mac) 101

skanner

klaas puhastus 186, 190, 193

skannima

e-meilile, seadistamine 103

võrgukausta, seadistamine

103

skannimine

HP Scanist (Windows) 100

TWAIN-ühilduvusega tarkvara

107

WIA-ühilduvusega tarkvara

107

Sobita leheküljele, faks 125

spikker, juhtpaneel 10, 162

suund

muutmine (Mac) 75

valimine, Windows 59

suurused, meedium

Sobita leheküljele seade,

faksimine 125

T

tagumine väljastussalv

printimine 23

tarkvara

desinstallimine Macis 231

fakside saatmine 133

HP Utility 150

probleemid 226

TWAIN-ist või WIA-st

skannimine 107

Windowsi desinstallimine 230

Tarkvara HP Scan (Mac) 101

Tarkvara installimine

(operatsioonisüsteemis

Windows) 100

tarvikud

kasutamine madala tasemega

29

korduvkasutus 35

madala läve seaded 29

mitte-HP 27, 35

olek, vaatamine utiliidiga

HP Utility Macile 150

osa numbrid 31, 33

prindikassettide vahetamine

36

tellimine 26

võltsingud 28

tarvikute korduvkasutus 35

tarvikute oleku leht 11

TCP/IP

käsitsi IPv4 parameetrite

konfigureerimine 145

tehase vaikeseaded, taastamine

161

tehase vaikeseadete taastamine

161

telefonid

faksid saatjalt 112, 139

telefonid, allavool

fakside saatmine 134

telefoniraamat, faks

kirjete lisamine 133

tellimine

tarvikud ja lisavarustus 26

toetatud paber 14

toitelüliti, asukoht 4

toiteühendus

asukoht 5, 6

toonerikassetid

hoiundamine 35

korduvkasutus 35

laadimine 34

mitte-HP 27, 35

tarvikute oleku leht 11

toonerikassett

kasutamine madala tasemega

29

madala läve seaded 29

osa numbrid 35

toonvalimine 118

traadita võrk

tõrkeotsing 222

tumedus, kontrastiseaded

koopia 95

tumedus, kontrastsuse seaded

faks 119

TWAIN-ühilduvusega tarkvara,

skannimise lähtekoht 107

tõrked

tarkvara 226

tõrkeotsing

faksid 200

faksi saatmine 204

faksi vastuvõtmine 210

faksi veaparanduse seade

203

kontrollnimistu 158

Maciga seotud probleemid

228

probleemid paberi

söötmisega 163

traadiga võrk 220

traadita võrk 222

töö otse USB-st printimise

probleemid 199

ummistused 164

USB-ühendus 219

Windowsi probleemid 226

võrguprobleemid 220

töö otseprintimine USB-liidesega

82

tühistamine

faksid 128

prinditöö (Mac) 78

prinditöö (Windows) 72

ETWW

Tähestikuline register

239

background image

U

uinaku viivitus

keelamine 152

lubamine 152

ummistused

asukoht 165

dokumendisöötur,

kõrvaldamine 166

dupleksseade 179

jälitusnumber 11

kuumuti 177

nende põhjused 164

salv 1 170

salv 2 173

väljastussektsioon 168

universaalprindidraiver 40

USB-välkmälud

printimisallikas 82

USB-ühendus

tõrkeotsing 219

utiliit HP Reconfiguration Utility

võrgu installimine 142

V

V.34 seade 203

vaikeseaded, taastamine 161

vaikevõrguvärav, seade 145

valimine

automaatne kordusvalimine,

seaded 118

pausid, sisestamine 117

telefonilt 134

tooni või impulsi seaded 118

valimise

prefiksid, sisestamine 117

valimistooni tuvastamise seaded

118

vastuvõturežiim, seadmine 122

veaaruanne, faks

printimine 203

veaparanduse seade, faks 203

veateated, faks 204, 210

veebisaidid

pettustest teatamine 28

universaalprindidraiver 40

Veebisaidid

HP Web Jetadmin,

allalaadimine 151

Veebiteenused

lubamine 144

rakendused 144

vertikaalpaigutus

muutmine (Mac) 75

vertikaalsuund

valimine, Windows 59

vesimärgid

printimine (Mac) 77

printimine (Windows) 71

viimane leht

printimine teistsugusele paberile

(Windows) 64

visandrežiimis, kopeerima 96

võltsimisvastased tarvikud 28

võltstarvikud 28

võrgud

alamvõrgu mask 145

HP Web Jetadmin 151

IPv4 aadress 145

konfiguratsioonileht 11

mudeltugi 2

seadearuanne 11

seadme installimine 142

vaikevõrguvärav 145

võrgu haldamine 145

võrguspikker, juhtpaneel 10, 162

võrguvärav, vaikeseade 145

võrk

salasõna, muutmine 154

salasõna, seade 154

seaded, muutmine 145

seaded, vaatamine 145

seadme nimi, muutmine 146

väike paber

väljastussektsioon, valimine 23

väikesed dokumendid

kopeerimine 89

välisliinid

pausid, sisestamine 117

välisliinide

valimise prefiksid 117

väljalülitamise viivitus

seade 152

väljastussalv

asukoht 4

väljastussektsioon

ummistused 168

W

WIA-ühilduvusega tarkvara,

skannimise lähtekoht 107

Windows

draiveriseaded 42

faksimine 134

TWAIN- või WIA-tarkvarast

skannimine 107

universaalprindidraiver 40

Windowsi printeridraiverid

toetatavad 40

Windowsi tarkvara

desinstallimine 230

Ü

ülemine väljastussalv

printimine 23

ümbrikud

väljastussektsioon, valimine 23

240

Tähestikuline register

ETWW

background image
background image

© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*A8P80-91071*

*A8P80-91071*

A8P80-91071