Помощ HP LaserJet Pro MFP M521 series

background image

LASERJET PRO MFP

Ръководство за потребителя

M521

2

background image
background image

HP LaserJet Pro MFP M521

Ръководство за потребителя

background image

Авторски права и лиценз

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Възпроизвеждане, адаптация или превод

без предварително писмено разрешение е

забранено, освен каквото е разрешено

според авторските права.

Информацията, която се съдържа вътре е

обект на промяна без забележка.

Единствените гаранции на продуктите HP и

услуги са посочени в дадените декларации

за гаранция, придружаващи такива

продукти и услуги. Нищо в тях не трябва да

бъде тълкувано като съставна част на

допълнителна гаранция. HP не носят

отговорност за технически или редакторски

грешки или съдържащи се вътре пропуски.

Edition 1, 10/2014

Част номер: A8P80-91063

Търговски марки

Adobe

®

, Acrobat

®

и PostScript

®

са

търговски марки на Adobe Systems

Incorporated.

Apple и логото на Apple са търговски

марки на Apple Computer, Inc.,

регистрирани в САЩ и други страни/

региони. iPod е търговска марка на Apple

Computer, Inc. iPod се използва само с

юридическа цел или за копиране,

упълномощено от притежателя на правата.

Не крадете музика.

Bluetooth е търговска марка, притежавана

от своя собственик и използвана от Hewlett-

Packard Company с лиценз.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP и

Windows Vista® са регистрирани в САЩ

търговски марки на Microsoft Corporation.

UNIX

®

е регистрирана търговска марка на

The Open Group.

background image

Съдържание

1 Въведение в устройството ................................................................................................. 1

Сравнение на продукти ........................................................................................................... 2
Изгледи на устройството .......................................................................................................... 4

Изглед на продукта отпред ....................................................................................... 4
Изглед на продукта отзад ......................................................................................... 5
Интерфейсни портове ............................................................................................... 6
Местоположение на серийния номер и номера на модела .......................................... 7

Контролен панел ..................................................................................................................... 8

Подредба на контролния панел ................................................................................. 8
Контролен панел екран "Начало" ............................................................................. 9
Система за помощ от контролния панел ................................................................... 10

Печат на отчети за продукта .................................................................................................. 11

2 Тави за хартия ............................................................................................................... 13

Поддържани размери на хартията .......................................................................................... 14
Поддържани типове хартия .................................................................................................... 16
Тава 1 .................................................................................................................................. 17

Капацитет на тавата и ориентация на хартията .......................................................... 17
Зареждане в Тава 1 ............................................................................................... 18

Тава 2 и допълнителна тава 3 ................................................................................................ 20

Капацитет на тавата и ориентация на хартията .......................................................... 20
Зареждане на тава 2 и допълнителна тава 3 ............................................................ 21

Използване на възможностите за извеждане на хартията .......................................................... 23

Печат в стандартната изходна касета ....................................................................... 23
Печат в задната изходна касета .............................................................................. 23

3 Части, консумативи и принадлежности ........................................................................ 25

Поръчка на части, принадлежности и консумативи .................................................................. 26
Правила на HP за непроизведени от HP печатащи касети ......................................................... 27
Уебсайт на HP срещу фалшификати ........................................................................................ 28
Печат, когато тонер касетата наближи края на експлоатационния си срок ................................ 29

BGWW

iii

background image

Активиране или деактивиране на настройките за "при много ниско" .......................... 29

Части за самостоятелен ремонт от клиента ............................................................................... 31
Принадлежности ................................................................................................................... 33
Тонер касета ........................................................................................................................ 34

Изглед на тонер касетата ........................................................................................ 34
Информация за тонер касетите ................................................................................ 35

Рециклиране на тонер касети ................................................................... 35
Съхранение на тонер касети .................................................................... 35
Правила на HP за непроизведени от HP тонер касети ................................. 35

Смяна на печатащата касета .................................................................................. 36

4 Печат ............................................................................................................................. 39

Поддържани драйвери за печат (Windows) ............................................................................. 40

Универсален драйвер за печат на HP (УДП) ............................................................. 40

Режими на инсталиране на УДП ............................................................... 41

Смяна на настройките за задание за печат (Windows) ............................................................. 42

Приоритет за промяна на настройките за задание за печат ........................................ 42
Промяна на настройките за всички задания за печат, докато не се затвори
софтуерната програма ............................................................................................ 43
Промяна на настройките по подразбиране за всички задания за печат ....................... 43
Промяна на настройките за конфигуриране на устройството ...................................... 43

Смяна на настройките за задание за печат (Mac OS X) ............................................................ 44

Приоритет за промяна на настройките за задание за печат ........................................ 44
Промяна на настройките за всички задания за печат, докато софтуерната програма
не бъде затворена .................................................................................................. 44
Промяна на настройките по подразбиране за всички задания за печат ....................... 45
Промяна на конфигурационните настройки на устройството ....................................... 45

Задания за печат (Windows) .................................................................................................. 46

Използване на пряк път за печат (Windows) ............................................................. 46
Създаване на преки пътища за печат (Windows) ....................................................... 48
Автоматичен двустранен печат (Windows) ................................................................ 51
Ръчен двустранен печат (Windows) .......................................................................... 53
Отпечатване на няколко страници на лист (Windows) ............................................... 57
Избор на ориентация на страницата (Windows) ....................................................... 59
Избор на вида на хартията (Windows) ..................................................................... 61
Печатате първата или последната страница на различна хартия (Windows) ............... 64
Мащабиране на документ до размер за побиране на страницата (Windows) ............. 67
Създаване на брошура (Windows) .......................................................................... 69
Изберете размера на хартията (Windows) ............................................................... 70
Избор на потребителски размер на страницата (Windows) ....................................... 70
Отпечатване на водни знаци (Windows) ................................................................... 71

iv

BGWW

background image

Отмяна на задание за печат (Windows) ................................................................... 72

Задания за печат (Mac OS X) ................................................................................................. 73

Използване на предварителни настройки за печат (Mac OS X) .................................. 73
Създаване на предварителни настройки за печат (Mac OS X) .................................... 73
Автоматичен двустранен печат (Mac OS X) ............................................................... 74
Ръчен двустранен печат (Mac OS X) ......................................................................... 75
Отпечатване на няколко страници на лист (Mac OS X) .............................................. 75
Избор на ориентация на страницата (Mac OS X) ...................................................... 75
Избор на вида хартия (Mac OS X) ........................................................................... 76
Отпечатване на титулна страница (Mac OS X) .......................................................... 76
Мащабиране на документ до размер за побиране на страницата (Mac OS X) ............ 76
Създаване на брошура (Mac OS X) ......................................................................... 76
Изберете размера на хартията (Mac OS X) .............................................................. 77
Избор на потребителски размер на хартията (Mac OS X) .......................................... 77
Отпечатване на воден знак (Mac OS X) .................................................................... 77
Отмяна на задание за печат (Mac OS X) .................................................................. 78

Създаване на печатни копия с качество за архив ..................................................................... 79
Използване на HP ePrint ........................................................................................................ 80
Използване на AirPrint ........................................................................................................... 81
Директен печат от USB устройство .......................................................................................... 82

5 Копиране ...................................................................................................................... 83

Задаване на нови настройки за копиране по подразбиране ..................................................... 84
Възстановяване на настройките по подразбиране за копиране .................................................. 85
Копиране на едно копие ....................................................................................................... 86
Отпечатване на няколко копия ............................................................................................... 87
Копиране на оригинал, съдържащ няколко страници ............................................................... 88
Копиране на документи за самоличност .................................................................................. 89
Комплектоване на задание за копиране .................................................................................. 91
Копиране от двете страни (двустранно) ................................................................................... 92

Автоматично двустранно копиране .......................................................................... 92
Ръчно копиране от двете страни .............................................................................. 93

Намаляване или увеличаване на копие ................................................................................... 94
Оптимизиране на качеството на копиране .............................................................................. 95
Регулиране на изсветляването или потъмняването на копията ..................................................... 96
Копиране в режим на чернова ............................................................................................... 97
Задаване на размера и типа на хартията при копиране върху специална хартия ....................... 98

6 Сканиране ..................................................................................................................... 99

Сканиране чрез използване на програмата HP Scan (Windows) ............................................. 100
Сканиране чрез използване на програмата HP Scan (Mac OS X) ............................................ 101

BGWW

v

background image

Сканиране към USB устройство ............................................................................................ 102
Настройка на функции за сканиране към мрежова папка и към имейл .................................... 103

Конфигуриране на функцията за сканиране в мрежова папка .................................. 103
Конфигуриране на функцията за сканиране към имейл ............................................ 103

Сканиране към мрежова папка ............................................................................................ 105
Сканиране в имейл ............................................................................................................. 106
Сканиране чрез използване на друг софтуер ......................................................................... 107

Сканиране от TWAIN-съвместима програма (Windows) ........................................... 107
Сканиране от WIA-съвместима програма (Windows) ............................................... 107

7 Факс ............................................................................................................................ 109

Настройка на продукта за факс ........................................................................................... 110

Свързване на порта за факс към телефонна линия ................................................... 110
Свързване на допълнителни устройства .................................................................. 110

Настройка на факса с телефонен секретар ............................................. 112
Инсталиране на факс с допълнителен телефон ........................................ 112

Настройка на самостоятелен факс ......................................................................... 113
Задайте часа, датата и заглавната част на факса. .................................................. 113

Използвайте панела за управление, за да зададете час, дата и заглавна
част на факса ....................................................................................... 113
Използвайте съветника на HP за настройка на факса, за да зададете час,
дата и заглавна част на факса (Windows) ............................................... 114

Използване на телефонния указател ..................................................................................... 115

Създаване и редактиране на записи за бързо набиране ......................................... 115
Създаване и редактиране на записи за групово набиране ....................................... 115
Изтриване на записи за бързо набиране ................................................................ 116
Изтриване на записи за групово набиране ............................................................. 116

Конфигуриране на настройките за изпращане на факс .......................................................... 117

Задаване на специални символи за набиране и опции ............................................ 117

Задаване на префикс за набиране ......................................................... 117

Задаване на откриване на сигнал "свободно" ........................................................ 118

Тонално или импулсно набиране ............................................................ 118

Задаване на опции за автоматично повторно набиране ........................................... 118
Настройка на светло/тъмно и разделителна способност .......................................... 119

Задаване на настройка по подразбиране за светло/тъмно (контраст) ........ 119
Задаване на настройка за разделителна способност ............................... 120

Задаване на кодове за таксуване .......................................................................... 121

Конфигуриране на настройките за получаване на факс ......................................................... 123

Задаване на препращане на факс ........................................................................ 123
Задаване на режим за отговор .............................................................................. 124
Блокиране или деблокиране на факс номера ......................................................... 124

vi

BGWW

background image

Задаване на брой позвънявания за отговор ............................................................. 125
Задаване на отличително позвъняване .................................................................... 126
Използване на автоматично намаляване за входящи факсове ................................... 126
Задаване на настройките за повторно отпечатване на факсове ................................ 127
Задаване на силата на звука при работа с факс .................................................... 127

Задаване на силата на звука за предупреждение, за телефонната линия и
при звънене ........................................................................................... 127

Създаване на маркирани получени факсове ........................................................... 128
Използване на функцията за лично получаване ...................................................... 128

Настройка на запитване за факсове ..................................................................................... 129
Използване на факс ............................................................................................................ 130

Поддържани програми ......................................................................................... 130
Отменяне на факс ................................................................................................ 130

Отменяне на текущия факс ..................................................................... 130
Отменяне на предстоящо факс задание ................................................... 131

Изтриване на факсове от паметта .......................................................................... 131
Използване на факс с DSL, PBX или ISDN системи .................................................. 131

DSL ...................................................................................................... 132
PBX (Учрежденска телефонна централа) .................................................. 132
ISDN .................................................................................................... 132

Използване на факс с услугата VoIP ...................................................................... 132
Съдържанието на факс паметта се запазва при прекъсване на електрозахранването . 133
Въпроси на сигурността при свързване на вътрешните мрежи към обществени
телефонни линии .................................................................................................. 133
Факс от плоския скенер ........................................................................................ 133
Факс от подаващото устройство ............................................................................. 134
Използване на записи за бързо набиране и групово набиране ................................ 135
Изпращане на факс от софтуера (Windows) .......................................................... 135
Изпращане на факс чрез набиране от телефон, свързан към линията за факса ......... 136
Изпращане на факс с потвърждение ..................................................................... 137
Планиране на отложено изпращане на факс ......................................................... 137
Изпращане на факс чрез комбиниране на електронен и хартиен документ .............. 138
Използване на кодове за достъп, кредитни карти или предплатени карти .................. 138

Изпращане на факсове зад граница ....................................................... 138

Отпечатване на факс ............................................................................................ 139

Повторно разпечатване на факс ............................................................. 140
Автоматичен двустранен печат на получени факсове ................................ 141
Отпечатване на запомнен факс, когато функцията за лично получаване е
включена .............................................................................................. 141

Получаване на факс, когато се чуят факс сигнали по телефонната линия .................. 142

BGWW

vii

background image

8 Управление и поддръжка .......................................................................................... 143

Използване на HP Reconfiguration Utility (Помощна програма на HP за повторно
конфигуриране) за смяна на връзката на продукта (Windows) ................................................ 144
Настройване на HP Wireless Direct Printing (Директно безжично отпечатване на HP) ................ 145
Използвайте приложенията на HP Web Services (Уеб услуги на HP) ........................................ 146
Конфигуриране на настройките на IP мрежа ......................................................................... 147

Отказ от поделяне на принтера ............................................................................. 147
Преглед или промяна на мрежови настройки .......................................................... 147
Ръчно конфигуриране на параметрите на IPv4 TCP/IP от контролния панел ............... 147
Промяна на името на принтера в мрежата ............................................................. 148
Настройки на скоростта на връзката и режим дуплекс ............................................ 149

HP Device Toolbox (Windows) .............................................................................................. 150
HP Utility (Помощна програма на HP) за Mac OS X ................................................................ 153

Отваряне на HP Utility (Помощна програма на HP) .................................................. 153
Функции на HP Utility (Помощна програма на HP) ................................................... 153

Използване на софтуера HP Web Jetadmin ........................................................................... 154
Настройки за икономична работа ........................................................................................ 155

Печат с EconoMode ............................................................................................. 155
Задаване на закъснението до влизане в режим на заспиване ................................... 155
Задаване на забавяне на автоматичното изключване ............................................... 156

Защитни функции на устройството ......................................................................................... 157

Заключване на принтера ...................................................................................... 157
Задаване или смяна на паролата на принтера ....................................................... 157

Надстройване на фърмуера ................................................................................................. 159

Ръчно надстройване на фърмуера .......................................................................... 159
Настройка на продукта автоматично да зарежда надстройки .................................. 159

9 Разрешаване на проблеми ......................................................................................... 161

Контролен списък за решаване на проблеми ........................................................................ 162

Стъпка 1: Проверете дали устройството е настроено правилно ................................ 162
Стъпка 2: Проверка на кабелната или безжичната връзка ...................................... 162
Стъпка 3: Проверка на контролния панел за съобщения за грешки .......................... 163
Стъпка 4: Проверете хартията ............................................................................... 163
Стъпка 5: Проверете софтуера .............................................................................. 163
Стъпка 6: Проверка на функционалността за печат ................................................ 163
Стъпка 7: Проверка на функционалността за копиране ........................................... 164
Стъпка 8: Проверка на функционалността на факса ............................................... 164
Стъпка 9: Проверка на тонер касетата .................................................................. 164
Стъпка 10: Опит за изпращане на задание за печат от компютър ............................ 164
Стъпка 11: Проверете дали продуктът е в мрежата. ................................................ 165

Възстановете фабричните стойности ...................................................................................... 166

viii

BGWW

background image

Система за помощ от контролния панел ................................................................................ 167
Хартията се подава неправилно или засяда ........................................................................... 168

Принтерът не поема хартия ................................................................................... 168
Принтерът поема няколко листа хартия .................................................................. 168
Подаващото устройство се появяват засядания, изкривява или взима няколко листа
хартия ................................................................................................................. 169
Предотвратяване на засядания на хартия от тавите за хартия .................................... 169

Почистване на заседнала хартия .......................................................................................... 170

Местоположение на засядането ............................................................................ 170
Изчистване на задръствания от подаващото устройство ........................................... 172
Изчистване на засядания в изходната област .......................................................... 174
Почистване на засядания в тава 1 .......................................................................... 176
Почистване на засядане в тава 2 или допълнителна тава 3 ...................................... 179
Почистване на засядания във фюзера ..................................................................... 183
Изчистване на засядания в устройството за двустранен печат ................................... 185

Подобряване на качеството на печат .................................................................................... 187

Печатайте от друга софтуерна програма. ............................................................... 187
Задаване на настройка за тип хартия на заданието за печат ................................... 187

Проверка на настройката за типа на хартията (Windows) ........................ 187
Проверка на типа на хартията (Mac OS X) .............................................. 188

Проверка на състоянието на тонер касетата ........................................................... 188
Печат на почистваща страница ............................................................................. 188
Визуална проверка на тонер касетата ................................................................... 189
Проверка на хартията и средата за печат .............................................................. 189

Използване на хартия, която отговаря на спецификациите на HP ............... 189
Проверка на условията в помещението, където е принтерът ...................... 189

Проверка на настройката за EconoMode ............................................................... 190
Опитайте друг драйвер за принтер ........................................................................ 190

Подобряване на качеството на копиране .............................................................................. 192

Проверете стъклото на скенера за замърсяване и петна. ......................................... 192
Проверка на настройките на хартията ................................................................... 193
Оптимизиране за текст или снимки ......................................................................... 193
Копиране от край до край .................................................................................... 194
Почистване на придърпващите ролки и разделителната подложка на подаващото
устройство ........................................................................................................... 194

Подобряване на качеството на сканиране ............................................................................ 196

Проверете стъклото на скенера за замърсяване и петна. ......................................... 196
Почистване на придърпващите ролки и разделителната подложка на подаващото
устройство ........................................................................................................... 197

Подобряване на качеството на факса ................................................................................... 199

Проверете стъклото на скенера за замърсяване и петна. ......................................... 199

BGWW

ix

background image

Проверка на настройката за разделителната способност за изпращане на факс ...... 200
Промяна на настройката за корекция на грешки .................................................... 201
Изпращане на друга факс машина ....................................................................... 201
Почистване на придърпващите ролки и разделителната подложка на подаващото
устройство ........................................................................................................... 201
Проверка на настройката за побиране на страница ............................................... 202
Проверка на факс машината на подателя .............................................................. 202

Принтерът не печата или печата бавно. ................................................................................ 203

Принтерът не печата. ............................................................................................ 203
Принтерът печата бавно ....................................................................................... 204

Отстраняване на проблеми с директен USB печат от портативно устройство ............................. 205

Менюто на USB флаш устройството не се отваря, когато поставите USB флаш
устройството ........................................................................................................ 205
Файлът не се отпечатва от USB флаш устройството .................................................. 205
Файлът, който искате да отпечатате, не излиза в менюто на USB устройството ........... 206

Решаване на проблеми с факса ........................................................................................... 207

Контролен списък за решаване на проблеми с факса ............................................. 207
Извършване на тест за диагностика на факса ......................................................... 209
Отчет за проследяване на факс ............................................................................. 210
Отпечатване на отчета за факс грешки .................................................................. 210

Разпечатване на всички факс отчети ....................................................... 210
Разпечатване на отделни факс отчети ...................................................... 211
Задаване на отчет за факс грешки .......................................................... 211

Задаване на режим за корекция на факс грешки .................................................... 211
Промяна на факс скоростта .................................................................................. 212
Разрешаване на проблеми при изпращане на факсове ........................................... 212

На дисплея на контролния панел се показва съобщение за грешка ........... 213

Показва се съобщението Communication error (Грешка в
комуникацията) ....................................................................... 213
Няма тон при набиране .......................................................... 213
Показва се съобщението Факсът е зает .................................... 214
Показва се съобщението No fax answer (Няма факс отговор) ..... 214
Засядане на хартията в подаващото устройство ........................ 215
Показва се съобщението Fax storage is full (Паметта за факсове
е пълна). ................................................................................ 215
Грешка в скенера ................................................................... 216

На контролния панел се показва съобщение Ready (Готовност) без опит да
се изпрати факса .................................................................................. 216
На контролния панел се показва съобщението „Storing page 1“
(Съхраняване на страница 1) и след него не става нищо повече. .............. 216
Поучават се факсове, но не могат да се изпращат ................................... 216
Продуктът е защитен с парола ................................................................ 217

x

BGWW

background image

Не може да се използват факс функциите от контролния панел .................. 217
Невъзможност да се използва бързо набиране ......................................... 217
Невъзможност да се използва групово набиране ...................................... 217
Получаване от телефонната компания на записано съобщение за грешка
при опит да се изпрати факс .................................................................. 218
Не може да се изпрати факс, телефонната линия бъде свързана към
устройството ......................................................................................... 218

Разрешаване на проблеми при получаване на факсове .......................................... 219

Факсът не отговаря ................................................................................ 219

Факсът има заделена за него линия .......................................... 219
Ако към устройството е свързан телефонен секретар ................. 219
Настройката Answer Mode (Режим за отговор) е зададена на
Manual (Ръчно). ...................................................................... 220
На факс линията има гласова поща ......................................... 220
Устройството е свързано към DSL услуга ................................... 221
Устройството използва факс по Интернет или към услуга VoIP
(глас по Интернет) .................................................................. 221

На дисплея на контролния панел се показва съобщение за грешка ........... 221

Показва се съобщението No fax detected (Не е открит факс). .... 221
Показва се съобщението Communication error (Грешка в
комуникацията) ....................................................................... 222
Показва се съобщението Fax storage is full (Паметта за факсове
е пълна). ................................................................................ 223
Показва се съобщението Факсът е зает .................................... 223

Получава се факс, но не може да се отпечата ........................................ 223

Функцията Private Receive (Лично получаване) е включена ........ 223

Подателят получава сигнал "заето" ......................................................... 224

Към устройството е свързана телефонна слушалка .................... 224
Използва се "сплитер" на телефонна линия .............................. 224

Няма тон при набиране ......................................................................... 224
Не може да се изпраща или получава факс по PBX линия ........................ 224

Решаване на общи проблеми с факса ................................................................... 224

Факсовете се изпращат бавно ................................................................ 225
Качеството на факса е ниско ................................................................. 226
Факсът се прекъсва или се отпечатва на две страници .............................. 226

Решаване на проблеми с USB връзка .................................................................................... 228
Разрешаване на проблеми с кабелната мрежа ..................................................................... 229

Лоша физическа връзка ........................................................................................ 229
Компютърът използва за принтера грешен IP адрес ................................................. 229
Компютърът не може да комуникира с устройството ................................................ 230
Принтерът използва неправилни настройки за връзка и дуплекс за мрежата .............. 230
Нови приложни програми може да са довели до проблеми със съвместимостта ......... 230

BGWW

xi

background image

Вашият компютър или работна станция са неправилно настроени ............................ 230
Принтерът е забранен или други мрежови настройки са неправилни ........................ 230

Разрешаване на проблеми с безжичната мрежа .................................................................... 231

Контролен списък за безжично свързване ............................................................... 231
Принтерът не печата след завършване на конфигурирането на безжичната връзка .... 232
Принтерът не печата, а на компютъра е инсталирана защитна стена на друг
производител ....................................................................................................... 232
Безжичната връзка не работи след преместване на безжичния маршрутизатор или
принтера ............................................................................................................. 232
Към безжичния принтер не може да се свържат повече компютри ............................ 233
Безжичният принтер губи комуникация при свързване към VPN ................................. 233
Мрежата не се показва в списъка на безжичните мрежи ......................................... 233
Безжичната мрежа не работи ................................................................................ 233
Направете тест за диагностика на безжичната мрежа ............................................. 234
Намаляване на електромагнитните смущения в безжичната мрежа ........................... 234

Решаване на софтуерни проблеми с устройството в Windows ................................................. 235

Драйвер на принтера за устройството не се вижда в папката Printer (Принтер) .......... 235
Съобщение за грешка се появява по време на инсталирането на софтуера ............... 235
Устройството е в режим на готовност, но нищо не се отпечатва ................................ 235

Решаване на софтуерни проблеми на принтера с устройството с Mac OS X ............................. 237

Драйверът на принтера не е посочен в списъка „Печат и факс“ или „Печат и
сканиране“ .......................................................................................................... 237
Името на принтера не се появява в списъка с принтери в "Печат и факс" или „Печат
и сканиране“ ....................................................................................................... 237
Драйверът на принтера не задава автоматично избрания от вас принтер в списъка
"Печат и факс" или „Печат и сканиране“. .............................................................. 237
Заданието за печат не е изпратено до желаното устройство .................................... 238
Когато се свързвате чрез USB кабел, принтерът не се появява в списъка „Печат и
факс“ или „Печат и сканиране“, след като изберете драйвера. ............................... 238
Вие използвате драйвер за принтер с общо предназначение, когато използвате USB
връзка ................................................................................................................. 239

Премахване на софтуер (Windows) ...................................................................................... 240
Премахване на софтуер (Mac OS X) ..................................................................................... 241
Решаване на проблеми, свързани със сканиране към имейл ................................................... 242

Не може да се свърже към имейл сървър ............................................................... 242
Имейлът не беше доставен .................................................................................... 242
Не може да сканира ............................................................................................ 242

Решаване на проблеми, свързани със сканиране към мрежова папка ..................................... 243

Неуспешно сканиране .......................................................................................... 243

Азбучен указател ............................................................................................................ 245

xii

BGWW